Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1357. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2020, stran 4034.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ankaran za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2020.
2. člen 
Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.631.664,51
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.278.621,96
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.075.890,92
700 Davki na dohodek in dobiček
1.769.946,00
703 Davki na premoženje
2.866.380,83
704 Domači davki na blago in storitve
436.616,29
706 Drugi davki
2.947,80
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.202.731,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.758.059,06
711 Takse in pristojbine
3.385,73
712 Globe in druge denarne kazni
41.053,25
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
289.835,91
714 Drugi nedavčni prihodki
110.397,09
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.154.692,48
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
9.154.692,48
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
198.350,07
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
194.878,18
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.471,89
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.782.533,56
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.485.751,83
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
734.561,75
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
119.047,30
402 Izdatki za blago in storitve
1.612.142,78
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.766.292,07
410 Subvencije
94.678,65
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
724.928,10
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
270.251,16
413 Drugi tekoči domači transferi
1.676.434,16
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.285.809,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.285.809,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
244.680,66
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.963,76
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
241.716,90
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
8.849.130,95
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550 Odplačila domačega dolga
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
8.849.130,95
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–8.849.130,95
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ankaran za leto 2020.
4. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2020 naslednje stanje:
Stanje na dan 1. 1. 2020
79.344 EUR
Prilivi v letu 2020
20.000 EUR
Odlivi v letu 2020
48.415 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2020
50.929 EUR
Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se denarna sredstva in njihova poraba vodijo na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.
Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2021.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.165/2021
Ankaran, dne 13. aprila 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale e modifiche), gli articoli 96, 97 e 98 della Legge sulle finanze pubbliche – UPB4 (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11 e modifiche), e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 15a seduta ordinaria tenuta sì il 13 aprile 2021 ha approvato il
C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2020 
Articolo 1 
È approvato il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2020.
Articolo 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Ancarano è stato realizzato nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
16.631.664,51
ENTRATE CORRENTI (70+71)
7.278.621,96
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
5.075.890,92
700 Imposte sul reddito e sugli utili
1.769.946,00
703 Imposte patrimoniali
2.866.380,83
704 Imposte locali su beni e servizi
436.616,29
706 Altre imposte
2.947,80
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
2.202.731,04
710 Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
1.758.059,06
711 Tasse e contributi
3.385,73
712 Sanzioni pecuniarie
41.053,25
713 Entrate da vendite e servizi
289.835,91
714 Altre entrate extratributarie
110.397,09
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE
9.154.692,48
720 Entrate ricavate dalla vendita 
di beni strumentali
0,00
721 Entrate ricavate da vendita 
di giacenze
0,00
722 Entrate ricavate dalla vendita 
di terreni e del patrimonio immateriale
9.154.692,48
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730 Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
0,00
731 Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
198.350,07
740 Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
194.878,18
741 Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
3.471,89
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786 Altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea
0,00
787 Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
7.782.533,56
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
2.485.751,83
400 Salari ed altre erogazioni al personale dipendente
734.561,75
401 Contributi previdenziali dei datori 
di lavoro
119.047,30
402 Spese per beni e servizi
1.612.142,78
403 Spese per interessi in ambito nazionale
0,00
409 Fondi di accantonamento
20.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI 
(410+411+412+413)
2.766.292,07
410 Sovvenzioni
94.678,65
411 Sovvenzioni a favore di singoli 
e nuclei familiari
724.928,10
412 Trasferimenti di fondi a favore 
di organizzazioni ed eventi no profit
270.251,16
413 Altri trasferimenti correnti in ambito nazionale
1.676.434,16
414 Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
2.285.809,00
420 Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
2.285.809,00
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
244.680,66
431 Trasferimenti d’investimento 
a persone fisiche e giuridiche
2.963,76
432 Trasferimenti d’investimento 
a fruitori di bilancio
241.716,90
III. AVANZO (DISAVANZO) (I-II)
8.849.130,95
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI 
E ALIENAZIONE DI QUOTE 
IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750 Rimborso di crediti
0,00
751 Vendita di quote in capitale
0,00
752 Ricavato in seguito 
a privatizzazione
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440 Concessione di crediti
0,00
441 Aumento di quote di capitale 
e investimenti finanziari
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO
0,00
500 Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VII. RIMBORSO DI DEBITI
0,00
550 Rimborso di debiti assunti in ambito nazionale
0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
8.849.130,95
X. INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.+IX.)
–8.849.130,95
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
Articolo 3 
Compongono il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2020 la parte generale e la parte specifica. La parte generale contiene prospetti dettagliati dei ricavi e dei costi di bilancio previsti e realizzati ovvero delle entrate e delle spese di cui al bilancio delle entrate e delle spese, al conto dei crediti e dei depositi finanziari ed al conto di finanziamento. La parte specifica invece presenta i prospetti dei costi previsti e realizzati ed altre spese di bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2020.
Articolo 4 
Gli importi di riserva del Comune di Ancarano, secondo il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2020, presentano la seguente situazione:
Situazione al 1. 1. 2020 
79.344 EURO
Entrate nell’anno 2020 
20.000 EURO
Uscite nell’anno 2020 
48.415 EURO
Situazione al 31. 12. 2020 
50.929 EURO
Il fondo di riserva non ha un proprio sottoconto apposito, pertanto gli importi e il loro utilizzo vengono gestiti su un apposito conto nell’ambito del sottoconto del bilancio di previsione del Comune di Ancarano.
Gli importi non utilizzati del Fondo di riserva al 31. 12. 2020 vengono trasferiti nel Fondo di riserva del Comune di Ancarano per l’anno 2021.
Articolo 5 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2021 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.165/2021
Ancarano, 13. aprile 2021
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost