Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1394. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2020, stran 4080.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122 in 15/21 – ZDUOP) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 13. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Štore za leto 2020 
1. člen 
Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2020.
Konto
Naziv
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.604.919
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.383.515
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.050.632
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.737.913
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
245.294
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
67.425
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
332.883
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
282.104
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.749
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
6.197
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.175
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
37.658
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.124
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
11.124
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
210.280
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
210.280
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.581.939
40
TEKOČI ODHODKI 
1.406.232
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
325.607
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.491
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
983.952
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
8.942
409
REZERVE
33.240
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.252.489
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
955.563
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
93.550
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
203.376
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
827.555
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
827.555
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
95.663
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
95.663
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
22.980
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
DANA POSOJILA
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
46.950
50
ZADOLŽEVANJE
46.950
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
46.950
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
92.447
55
ODPLAČILO DOLGA
92.447
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
92.447
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
–22.517
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–45.497
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–22.980
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
38.217
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2020-1
Štore, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost