Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, stran 4076.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08, in 17/10, v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 4. člena besedna zveza »naslednje vasi« črta in nadomesti z besedno zvezo »naslednja naselja« in se črta beseda »mesto«.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola Sežana ima podružnično šolo v Lokvi, na naslovu Lokev 123, 6219 Lokev.
Šolski okoliš podružnične šole obsega naselji Lokev in Prelože pri Lokvi.«
3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu in interesu ustanovitelja zavoda.
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
Ostale dejavnosti zavoda so:
01.490 Reja drugih živali
18.130 Priprava za tisk in objavo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb.
82.190 Fotokopiranje,priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– svet staršev;
– strokovni organi.
Za sestavo in pristojnosti ter delovanje strokovnih organov zavoda se neposredno uporablja zakon.«
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki je določen z zakonom, tem odlokom in poslovnikom iz 11. člena odloka.
Kandidate lahko predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda, zbor delavcev. Kandidate lahko predlagajo tudi najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico.
Predstavniki delavcev so v svetu zavoda zastopani v naslednjem razmerju: trije predstavniki strokovnih delavcev matične šole, in sicer po en predstavnik iz vsakega triletja; en predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole; en predstavnik drugih delavcev zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev po postopku in na način, ki je določen z zakonom, tem odlokom in poslovnikom iz 13.c člena odloka. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v šoli.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.«
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, v skladu z zakonom, odlokom in splošnim aktom zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča, če ni z zakonom določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– v skladu z zakonom obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno. Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom zavoda.«
7. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenovanje poteka na podlagi javnega razpisa.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Če organi iz drugega odstavka tega člena, ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja, svet zavoda posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
8. člen 
Za 13. členom se dodajo novi členi, 13.a, 13.b, 13.c, 13.č, ki se glasijo:
»13.a člen 
Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
13.b člen 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v skladu z zakonom.
13.c člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli v skladu z določili zakona oblikuje svet staršev.
Svet staršev lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
13.č člen 
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
9. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna občine v skladu z veljavno zakonodajo, od prispevkov učencev za plačilo šolskih storitev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.«
10. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če tako določa zakon. Sprejme jih svet zavoda, razen aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Zavod mora uskladiti svoje akte s tem odlokom najpozneje v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
12. člen 
V mandatnem obdobju 2021–2025 zastopajo predstavnike delavcev šole v svetu zavoda predstavniki, izvoljeni na volitvah dne 25. 3. 2021.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2021-11
Sežana, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost