Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1386. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, stran 4071.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Rogatec.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada prosilcem kot spodbuda za gradnjo nove enostanovanjske stavbe na območju Občine Rogatec.
(2) Upravičenec do subvencije je fizična oseba, ki na območju Občine Rogatec gradi enostanovanjsko stavbo (investitor). Podjetniki do subvencije niso upravičeni.
(3) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja nove enostanovanjske stavbe ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka.
5. člen 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo, za katero se zaproša za subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve vloge.
7. člen 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti do subvencije in njeni višini odloči občinska uprava z upravno odločbo, izdano po pravnomočni odločbi, s katero se je upravičencu odmeril komunalni prispevek za novogradnjo enostanovanjske stavbe.
8. člen 
(1) Pogoj za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega naslova je pravnomočno gradbeno dovoljenje za novogradnjo enostanovanjske stavbe, plačilo komunalnega prispevka in potrdilo o podani prijavi pričetka gradnje.
(2) Subvencija se upravičencu nakaže na podlagi predloženega zahtevka s prilogami, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
Upravičenec mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če v obdobju petih let od nakazila subvencije:
– odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena,
– spremeni gradbeno dovoljenje zaradi spremembe namembnosti objekta,
– pride do spremembe investitorja v izdanem gradbenem dovoljenju za gradnjo nove enostanovanjske stavbe,
– ne prijavi stalnega prebivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Rogatec, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost