Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1377. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2020, stran 4056.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica je občinski svet na 15. seji dne 21. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Mežica za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 4103-0001/2021
Mežica, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost