Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Št. 478-199/2019-28 Ob-1964/21, Stran 955
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo 
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 13/21) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/javne-objave-ministrstva-za-obrambo
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana.
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, ki je bilo imenovano skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 13/21).
Ime javnega razpisa: »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo«.
Številka javnega razpisa: 478-199/2019.
Podatki o koncesijskem aktu: Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 13/21; v nadaljevanju: Uredba).
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
ŠTEVILKA TABLICE
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI 
(številka stavbe, k.o. stavbe, številka zemljišča, k.o. zemljišča)
Upravni objekt
12151
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 628, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1930.
Upravni objekt 
12152
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 627, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1930.
Učno nastanitveni
12157
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 370, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1992.
Knjižnica
12154
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 625, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1252002, leto gradnje: 1980.
Jedilnica
12159
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 374, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1252002, leto gradnje: 1988.
Učno nastanitveni
12155
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 372, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1930.
Učni
12158
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 373, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1264002, leto gradnje: 1930.
Ambulanta
12153
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 626, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1930.
Kurilnica – kotlovnica
12160
Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Št. stavbe: 313, št. dela stavbe: 1, parcela: 2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 1274001, leto gradnje: 1988.
Poveljstvo – nastanitveni
12063
Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
Št. stavbe: 718, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 ZGORNJI BRNIK 1344/22, 2117 ZGORNJI BRNIK 1344/94.
Hangar
12064
Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
Št. stavbe: 818, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 ZGORNJI BRNIK 1344/94.
Garaža/
delavnica
12066
Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
Št. stavbe: 720, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 ZGORNJI BRNIK 1344/88.
Kurilnica/
kotlovnica
16559
Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
Št. stavbe: 827, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 ZGORNJI BRNIK 1344/94.
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za najmanj 5 in največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 10. 6. 2021 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne 10. 6. 2021 ob 11. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podani v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov;
– obseg ponujenih ukrepov;
– trajanje koncesijskega razmerja;
– višina naložbe in
– garancija po poteku razmerja.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Nosilec javnega razpisa bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma najkasneje do 31. 12. 2021.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte glavna.pisarna@mors.si ali dusan.grof@mors.si, pri čemer morajo navesti sklic na javni razpis številka 478-199/2019. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 17. 5. 2021. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav, in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega razpisa.
Ministrstvo za obrambo 

AAA Zlata odličnost