Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

271. Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklepi

272. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Amanu, v Hašemitski kraljevini Jordaniji

MINISTRSTVA

273. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
274. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA DORSSEN, USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV«
275. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2016
276. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2017

USTAVNO SODIŠČE

277. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 406. člena v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

278. Pravilnik o izdaji javnih in drugih listin Šole za risanje in slikanje
279. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

280. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina
281. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

282. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017
283. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

Borovnica

284. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2017

Bovec

285. Sklep o ukinitvi javnega dobra
286. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje

Cerknica

288. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica

Črenšovci

289. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

Dobrna

290. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

Dol pri Ljubljani

291. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017
292. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

Dolenjske Toplice

293. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
294. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
295. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

340. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
341. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grad

296. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2017

Hrpelje-Kozina

297. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017
298. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
299. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

301. Odlok o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v Občini Jesenice
302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
303. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice
304. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku in potrditvi mandata nadomestni članici
305. Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice

Koper

306. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne

Kozje

307. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2017
308. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2017

Kranj

309. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju
310. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj
311. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic
312. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 Babni vrt parcela 1117/3 (ID 2706338)
313. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 Podreča parcela 1017/2 (ID 6663473)

Ljubljana

314. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 3-SU/2017
315. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 4-SU/2017
316. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
342. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

Metlika

343. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2017
344. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

345. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

Nova Gorica

318. Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«
319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
320. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Osilnica

321. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2017

Prebold

322. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
324. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold
325. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Rogaška Slatina

326. Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Rogašovci

327. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017
328. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata
329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci

Rogatec

346. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Slovenske Konjice

330. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Graščina Trebnik

Šempeter-Vrtojba

347. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba

Turnišče

331. Statut Občine Turnišče
332. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
333. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2018
334. Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče
335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
337. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Vipava

338. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Zagorje ob Savi

339. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti