Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 430-56/2017/1 Ob-1269/17, Stran 330
Javno zbiranje ponudb 
za oddajo nepremičnine v najem 
I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb.
II. Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe št. 67, v izmeri 12,6 m², na zemljišču parc. št. 21/11, k.o. Poljansko predmestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Višina mesečnega najema pokriva obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz smeti) in znaša 210,00 EUR.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.
III. Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. 2. 2017 do 16. 3. 2017. Dokumentacija je brezplačna.
Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Klementini Bežan, tel. 01/300-55-73 ali na e-mail tina.bezanov.si. Ogled je možen vsak torek in petek med 9. in 11. uro, po predhodnem dogovoru.
IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 3. 2017 do 24. ure. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, in sicer dne 20. 3. 2017 ob 10. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
Cena najbolj prodajanih artiklov/mesec
60 %
= 60 točk
Število lastnih trgovin z maloprodajo ter obseg prodaje v njih
20 %
= 20 točk
Reference
20 %
=20 točk
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 5 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je predvidoma od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.
Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti