Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

222. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)
223. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D)
224. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B)
225. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

226. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi
227. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
228. Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

Sklepi

229. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Seulu, v Republiki Koreji

MINISTRSTVA

230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka

USTAVNO SODIŠČE

231. Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 1.a člena in prvi odstavek v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

233. Pravila poslovanja KDD
234. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
235. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
236. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017

OBČINE

Beltinci

237. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2017
238. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2018

Črnomelj

239. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer
240. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017
241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju

Gorenja vas-Poljane

242. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas po kratkem postopku

Ilirska Bistrica

243. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
245. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica
246. Sklep o izločitvi javnega dobra
247. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Kamnik

267. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017

Kanal ob Soči

248. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2017
249. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018

Kobarid

250. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid

Kočevje

251. Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje«

Koper

252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto«

Kranj

253. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

Metlika

254. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

268. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

Rogatec

255. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017
256. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018
257. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec

Semič

258. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2017
259. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

260. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica«

Šempeter-Vrtojba

261. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba

Šentjur

262. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur

Šmarje pri Jelšah

263. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka

Tišina

264. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2017

Turnišče

265. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2017

Žiri

266. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri

POPRAVKI

269. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
270. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti