Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 122-0001/2017-002 Ob-1208/17, Stran 240
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. 41/07 – popr., 61/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPerb-1), upoštevaje določila Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 24/14) objavlja Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. Naziv naročnika: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, tel. 02/564-45-20, faks 02/564-45-30, e-pošta: obcina@sveti-jurij.si.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in mobilno pomoč.
3. Vrsta storitve: socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebe po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki:
Storitev obsega:
a) pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila:
– pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
b) gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
– priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 110 ur/mesečno oziroma določen skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13).
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas, za dobo 10 let in se lahko podaljša.
6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek izvajanja storitve s 1. 8. 2017.
7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so občani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
12. Vrste obveznih dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije:
a) splošna dokazila
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do podelitve koncesije opravljali na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter veljavno zakonodajo,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost. Objekt mora izpolnjevati minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev,
– izjavo, da prevzame uporabnike programa,
– ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
b) Finančna in poslovna dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe, 
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali 
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno priložiti,
– če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube),
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih,
– izjava ponudnika, ki še ne razpolaga s primernim poslovnim prostorom.
13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 8. 3. 2017 na naslov »Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do 8. 3. 2017 do 12. ure.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami:
– cena storitve na efektivno uro – do 40 točk;
– program dela – do 20 točk;
– reference ponudnika oziroma druge ugodnosti – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – do 10 točk.
V primeru, da bi bila predlagana cena storitve višja od cene zadnjega izvajalca ali v primeru drugih utemeljenih razlogov si koncedent pridržuje pravico, da koncesije ne podeli. Koncedent bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisane dokumentacije in bo izbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. V kolikor bosta dva ponudnika zbrala enako število največ doseženih točk, bo koncedent oba pozval k ponovni oddaji ponudbe, vendar zgolj v delu cene storitve na efektivno uro.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo občinska uprava. Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Francka Lavrenčič na tel. 02/564-54-20, e-pošta: obcina@sveti-jurij.si.
17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici: www.sveti-jurij.si.
18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici« s pripisom »Prijava na javni razpis – Koncesija pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
19. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 10. 3. 2017 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti