Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 9000-4/2016/19-5 Ob-1187/17, Stran 245
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 187. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14 – ZUJF-C, 31/15 – ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617, 102/15, 42/16 – odl. US), 30. in 31. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) in sklepa sveta zavoda z dne 20. 12. 2016, objavlja javni razpis za imenovanje
generalnega direktorja (m/ž)
Za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je po 33. členu Zakona o zavodih in 30. členu Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom, in:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije,
– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
– predloži strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat generalnega direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici pošljejo na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Javni razpis za generalnega direktorja – Ne odpiraj«. Prijavo skupaj z dokazili je potrebno vložiti v roku deset dni (najkasneje do vključno 13. 2. 2017), pri čemer se kot prvi dan roka šteje naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijava kandidata je popolna, če vsebuje kopijo diplome, življenjepis kandidata z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZPIZ, izjavo, da ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika ter strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Upoštevale in obravnavale se bodo samo pravočasne in popolne prijave kandidatov.
K imenovanju generalnega direktorja zavoda daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri na svetu zavoda obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti