Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, stran 784.

  
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 97. člena ter za izvrševanje drugega in četrtega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka 
1. člen 
V Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11 in 6/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/1480 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi nekaterih prilog k direktivama 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (UL L št. 226 z dne 29. 8. 2015, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/50/ES), in Direktivo 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (UL L št. 23 z dne 26. 1. 2005, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/1480 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi nekaterih prilog k direktivama 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (UL L št. 226 z dne 29. 8. 2015, str. 4), določa:
– metode in merila za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak),
– pridobivanje podatkov o kakovosti zraka za podporo pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter za spremljanje dolgoročnih gibanj in izboljšanj zaradi ukrepov na lokalni in nacionalni ravni ter ukrepov Evropske unije in
– način rednega obveščanja javnosti o kakovosti zraka.«.
2. člen 
(1) Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(4) Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
(5) Priloga 12 se nadomesti z novo prilogo 12, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(6) Priloga 15 se nadomesti z novo prilogo 15, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-311/2016
Ljubljana, dne 25. januarja 2017
EVA 2016-2550-0096
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti