Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

226. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi, stran 743.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter za izvrševanje točke c) drugega odstavka 15. člena, 25., 26. in 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojnosti nadzora nad izvajanjem Uredbe Sveta (ES) 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1099/2009/ES), pristojnosti glede organiziranja usposabljanja osebja, ki izvaja usmrtitve živali, postopkov, povezanih z usmrtitvami živali, pogojev za priznanje kvalifikacij, enakovrednih potrdilom o usposobljenosti; glede usposabljanja za omamljanje in usmrtitev gojene divjadi, zagotavljanja znanstvene podpore, imenovanja kontaktne točke ter glede prekrškov za kršitve določb Uredbe 1099/2009/ES in te uredbe.
2. člen 
(pristojni organi za nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1099/2009/ES opravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), razen 8. člena Uredbe 1099/2009/ES, nad katerim nadzor izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
3. člen 
(kontaktna točka) 
Generalni direktor Uprave imenuje osebe, ki opravljajo naloge kontaktne točke iz drugega pododstavka drugega odstavka 20. člena Uredbe 1099/2009/ES.
4. člen 
(usposabljanje) 
(1) Usposabljanje osebja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za usmrtitev živali in s tem povezane postopke v skladu s 7. členom Uredbe 1099/2009/ES obsega:
– osnovno usposabljanje,
– praktično usposabljanje,
– obnovitveno usposabljanje.
(2) Osnovno in obnovitveno usposabljanje osebja, ki izvaja usmrtitev živali in s tem povezane postopke, preverjanje znanja in izdajo potrdil o usposobljenosti iz 21. člena Uredbe 1099/2009/ES izvaja Uprava.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko osnovno oziroma obnovitveno usposabljanje iz tega člena na podlagi javnega poziva Uprave izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik po programu, ki ga odobri Uprava.
(4) Vlogi mora biti priložen program osnovnega usposabljanja v skladu s 6. členom te uredbe oziroma program obnovitvenega usposabljanja v skladu z 8. členom te uredbe.
(5) Odobrene izvajalce usposabljanja oziroma odobrene izvajalce obnovitvenega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) objavi Uprava na svoji spletni strani.
(6) Če Uprava ugotovi, da odobreni izvajalec usposabljanja ne izvaja usposabljanja na način, določen v tej uredbi in Uredbi 1099/2009/ES, lahko odvzame odobritev ali določi rok za odpravo ugotovljenih neskladij. Če po pretečenem roku neskladja niso odpravljena, Uprava odvzame odobritev.
(7) Po izvedenem usposabljanju mora izvajalec usposabljanja Upravi poslati seznam udeležencev usposabljanja s podatki o:
– osebnem imenu,
– stalnem bivališču,
– datumu rojstva,
– vrsti usposabljanja glede na klavne postopke, metode omamljanja in živalske vrste,
– datumu usposabljanja in
– kraju usposabljanja.
5. člen 
(program osnovnega usposabljanja) 
Osnovno usposabljanje obsega teoretični del in praktični prikaz ali filmski prikaz posameznih vsebin, navedenih v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g), ter pisno preverjanje znanja.
6. člen 
(pogoji za izvajalca usposabljanja) 
(1) Izvajalec usposabljanja mora:
– biti registriran za dejavnost izobraževanja,
– zagotoviti ustrezno usposobljene predavatelje,
– zagotoviti podpisana soglasja predavateljev o sodelovanju v programu,
– zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretični del, praktični prikaz ali filmski prikaz posameznih vsebinskih sklopov,
– zagotoviti gradivo iz posameznih vsebinskih sklopov,
– zagotoviti izpitna vprašanja,
– voditi evidence o izvedenih usposabljanjih s podatki iz sedmega odstavka tretjega člena.
(2) Udeleženci se prijavijo na osnovno ali obnovitveno usposabljanje pri izvajalcu usposabljanja z obrazcem iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Predavatelj je ustrezno usposobljen, če poznavanje vsebine, ki jo predava, izkaže s strokovnimi oziroma znanstvenimi publikacijami ali s pisno utemeljitvijo izkušenj, vključno s praktičnimi izkušnjami.
(4) Izvajalec usposabljanja na svoji spletni strani objavi:
– čas in kraj usposabljanja,
– čas in kraj preverjanja znanja iz osnovnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: preverjanje znanja),
– kriterije ocenjevanja pisnega dela za uspešno opravljeno preverjanja znanja.
(5) O objavi iz prejšnjega odstavka izvajalec usposabljanja obvesti Upravo.
7. člen 
(praktično usposabljanje) 
(1) Praktično usposabljanje morajo opraviti osebe, ki izvajajo:
– usmrtitev in povezane postopke v obratih, ki imajo v skladu s 17. členom Uredbe 1099/2009/ES določenega pooblaščenca za dobro počutje živali, ali
– usmrtitev s strelno napravo s prostim projektilom.
(2) Osebe, ki opravljajo praktično usposabljanje, morajo imeti uspešno opravljen pisni preizkus znanja iz osnovnega usposabljanja.
(3) Za izvajanje praktičnega usposabljanja za osebe v svojem obratu je odgovoren nosilec dejavnosti iz točke l) 2. člena Uredbe 1099/2009/ES.
(4) Oseba, ki pristopi h praktičnemu usposabljanju za izvajanje usmrtitve s strelno napravo s prostim projektilom, mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje.
(5) Praktično usposabljanje poteka pod nadzorom mentorja.
(6) Mentorja iz prejšnjega odstavka za svoj obrat določi pooblaščenec za dobro počutje živali ali nosilec dejavnosti. Pooblaščenec za dobro počutje živali je lahko tudi mentor.
(7) Mentor mora imeti potrdilo o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe 1099/2009/ES glede tistega klavnega postopka oziroma metode omamljanja za tisto živalsko vrsto, za katero je mentor, in najmanj osem mesecev delovnih izkušenj na tistem področju, za katero je mentor.
(8) Oseba, ki pristopi k praktičnemu usposabljanju, mora pod nadzorom mentorja za vsako živalsko vrsto in za vsak klavni postopek oziroma metodo omamljanja opraviti praktični del usposabljanja na najmanj:
– desetih glavah velike živine sesalcev (v nadaljnjem besedilu: GVŽ),
– 50 pticah,
– 50 kuncih ali
– 1,2 GVŽ pri usmrtitvi divjadi iz obore za rejo.
(9) Za namen določanja GVŽ iz prejšnjega odstavka, razen divjadi iz obore za rejo, se uporabljajo določbe tretjega pododstavka šestega odstavka 17. člena Uredbe 1099/2009/ES.
(10) Za namen določanja GVŽ pri usmrtitvi divjadi iz obore za rejo iz osmega odstavka tega člena se uporabljajo pretvorbeni količniki, kot so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(11) Mentor poda nosilcu dejavnosti poročilo o ocenjeni uspešnosti dela (v nadaljnjem besedilu: poročilo) za osebo, ki ji je bil mentor, na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Če oseba ne izkazuje zahtevanega strokovnega in praktičnega znanja, nadaljuje delo pod mentorstvom, dokler ne osvoji potrebnega znanja, vendar največ tri mesece.
(12) Poročilo mora nosilec dejavnosti hraniti najmanj eno leto.
(13) Če je iz poročila razvidno, da oseba, ki opravlja praktično usposabljanje, izkazuje zahtevano strokovno in praktično znanje, nosilec dejavnosti o tem pisno obvesti Upravo tako, da ji pošlje kopijo poročila na obrazcu iz priloge 3.
(14) Po prejetju poročila izda Uprava potrdilo o usposobljenosti v skladu z 11. členom te uredbe.
8. člen 
(obnovitveno usposabljanje) 
(1) Oseba, ki ima veljavno potrdilo o usposobljenosti v skladu z 11. členom te uredbe, mora pred iztekom roka veljavnosti potrdila o usposobljenosti opraviti obnovitveno usposabljanje.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred potekom veljavnosti potrdila o usposobljenosti, mora za ponovno pridobitev potrdila o usposobljenosti opraviti osnovno usposabljanje.
(3) Obnovitveno usposabljanje izvaja izvajalec usposabljanja, odobren v skladu s petim odstavkom 4. člena te uredbe.
(4) Izvajalec usposabljanja mora za obnovitveno usposabljanje zagotoviti pogoje, določene v prvem odstavku, razen šeste alineje, in v prvi alineji četrtega odstavka 6. člena te uredbe.
(5) Udeleženci obnovitvenega usposabljanja ne opravljajo preverjanja znanja.
(6) Obnovitveno usposabljanje obsega teoretični del in praktični ali filmski prikaz posameznih vsebin, ki so navedene v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g).
(7) Obnovitveno usposabljanje mora upoštevati znanstveni, strokovni in tehnični napredek ter mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) na področju klavnih postopkov in metod omamljanja iz vsebin, ki so navedene v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g).
(8) Obnovitveno usposabljanje lahko udeleženci opravijo tudi v odprtem učnem okolju.
(9) Izvajalec usposabljanja mora po vsakem izvedenem obnovitvenem usposabljanju Upravi poslati seznam s podatki iz sedmega odstavka 4. člena te uredbe. Na podlagi tega seznama Uprava izda potrdila o usposobljenosti iz 11. člena te uredbe.
9. člen 
(preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja) 
(1) Preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja iz 5. člena te uredbe se opravlja pisno s posameznih področij, navedenih v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, in vključuje klavne postopke, metodo omamljanja ter živalsko vrsto, za katero se je kandidat prijavil.
(2) Preverjanje znanja traja največ šestdeset minut.
(3) Izvajalec usposabljanja organizira preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja najmanj sedem dni in največ 14 dni po usposabljanju. Preverjanje znanja poteka pod nadzorom predstavnika Uprave, ki je določen kot kontaktna točka Uredbe 1099/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: predstavnik Uprave).
(4) Pisno nalogo oceni predstavnik Uprave, izid izpita pa oceni kot »opravil« ali »ni opravil«.
(5) Če oseba preverjanja znanja ni uspešno opravila, lahko znova opravlja preverjanje znanja v naslednjem razpisanem roku. Oseba mora uspešno opraviti preverjanje znanja v šestih mesecih od udeležbe na neuspešnem preverjanju znanja, izvajalec usposabljanja pa mora v tem času zagotoviti vsaj en izpitni rok.
10. člen 
(obrati brez pooblaščenca za dobro počutje živali) 
(1) Nosilec dejavnosti mora zagotoviti, da osebe, odgovorne za omamljanje v obratih, ki nimajo pooblaščenca za dobro počutje živali v skladu z 17. členom Uredbe 1099/2009/ES, preglede iz drugega pododstavka prvega odstavka 5. člena Uredbe 1099/2009/ES opravijo pri vseh živalih.
(2) O ugotovljenih neskladnostih in izvedenih ukrepih za odpravljanje ugotovljenih neskladij pri pregledih iz prejšnjega odstavka mora nosilec dejavnosti voditi evidenco s podatki o živalski vrsti ter vrsti in vzroku ugotovljene neskladnosti na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
(3) Osebe, ki opravljajo usmrtitev in z usmrtitvijo povezane postopke iz prvega odstavka tega člena, s tem ne pridobijo praktičnega usposabljanja iz 7. člena te uredbe. Uprava to označi na potrdilu o usposobljenosti iz 11. člena te uredbe.
11. člen 
(potrdila o usposobljenosti) 
(1) Potrdilo o usposobljenosti izda Uprava na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, na podlagi uspešno opravljenega preverjanja znanja iz 9. člena te uredbe.
(2) Ko oseba uspešno opravi praktično usposabljanje in to dokaže s poslanim poročilom o oceni uspešnosti dela kandidata pri praktičnem delu, Uprava to označi na potrdilu o usposobljenosti.
(3) Potrdila o usposobljenosti veljajo deset let od datuma izdaje.
(4) Izdana potrdila o usposobljenosti se vpišejo v evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti, ki jo vodi Uprava v elektronski obliki. Evidenca vsebuje najmanj številko potrdila o usposobljenosti, osebno ime, datum rojstva, veljavnost potrdila, datum izdaje, klavne postopke, metode omamljanja in živalske vrste, za katere je nosilec potrdila usposobljen.
(5) Oseba, ki ni opravljala praktičnega usposabljanja, lahko pridobi potrdilo o usposobljenosti z opravljenim praktičnim delom na podlagi vloge, ki ji priloži potrdilo o najmanj osmih mesecih delovnih izkušenj na področju usmrtitve živali in s tem povezanih postopkov.
12. člen 
(ugotavljanje ustrezne usposobljenosti) 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 21. člena Uredbe 1099/2009/ES Uprava prizna kvalifikacije osebam, ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih programih, ki so vključevali vsebine, praktični in teoretični del iz Priloge IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g). Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega stavka (načrt učnega programa in spričevalo).
(2) V skladu s sedmim odstavkom 21. člena Uredbe 1099/2009/ES Uprava prizna kvalifikacije osebam, ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita ter kopija veljavne lovske izkaznice.
(3) Osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti v skladu s prejšnjim členom.
13. člen 
(znanstvena podpora) 
Znanstveno podporo za zaščito živali pri usmrtitvi in povezanih postopkih izvaja Uprava z vzpostavljanjem ali zagotavljanjem mreže strokovnjakov ali povezovanjem z mrežami strokovnjakov v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1099/2009/ES.
14. člen 
(globe) 
(1) Z globo od 5.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. usmrti žival, ki ni bila predhodno omamljena v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1099/2009/ES;
2. ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 1099/2009/ES;
3. pri zakolu izven klavnice ne zagotovi pogojev iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 1099/2009/ES;
4. uporabi katero od metod omejitve premikanja živali iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe 1099/2009/ES;
5. v primeru usmrtitve v nujnem primeru ne zagotovi čim prejšnje usmrtitve živali (19. člen Uredbe 1099/2009/ES);
6. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena te uredbe;
7. ravna v nasprotju s 5., 8. ali 9. členom te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz 1., 3., 4., 5., 6. ali 7. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
15. člen 
(globe) 
(1) Z globo od 1.500 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1099/2009/ES;
2. ne izda ali ne izvaja standardnih operativnih postopkov (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1099/2009/ES);
3. ne zagotovi rednega vzdrževanja in pregleda opreme v skladu s prvim pododstavkom prvega odstavka 9. člena Uredbe 1099/2009/ES;
4. ne zagotovi rezervne opreme iz drugega odstavka 9. člena Uredbe 1099/2009/ES;
5. v primeru odpovedi prvotno uporabljene opreme ne uporabi rezervne opreme iz drugega odstavka 9. člena Uredbe 1099/2009/ES;
6. ne zagotovi izpolnitve zahtev iz 11. člena Uredbe 1099/2009/ES;
7. ne zagotovi, da so ureditev in gradnja klavnice ter oprema, ki se uporablja, v skladu s Prilogo II Uredbe 1099/2009/ES (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1099/2009/ES);
8. ne določi pooblaščenca za dobro počutje živali v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 1099/2009/ES;
9. ne zagotovi, da ima pooblaščenec za dobro počutje živali potrdilo v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 1099/2009/ES in prvim odstavkom 7. člena te uredbe in ne zagotovi, da osebe, ki opravljajo klavne postopke in metode omamljanja, izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti, kot so določeni v 7. ali 8. členu te uredbe ali 17. členu Uredbe 1099/2009/ES;
10. ne zagotovi izvajanja prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz 6. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
16. člen 
(globe) 
(1) Z globo od 800 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. ne sprejme ukrepov v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1099/2009/ES;
2. ne sestavi ali ne izvaja standardnih operativnih postopkov (drugi odstavek 6. člena Uredbe 1099/2009/ES);
3. proizvaja oziroma prodaja opremo za omejitev premikanja ali omamljanje živali brez navodil za uporabo tako, da zagotavlja optimalne pogoje za dobro počutje živali, in teh navodil ne objavi na medmrežju (8. člen Uredbe 1099/2009/ES);
4. ne vodi ali ne predloži evidence o vzdrževanju opreme, ki se uporablja za omejitev premikanja in omamljanje živali (drugi pododstavek prvega odstavka 9. člena Uredbe 1099/2009/ES);
5. ne zagotovi ravnanja v skladu z operativnimi pravili iz Priloge III Uredbe 1099/2009/ES (prvi odstavek 15. člena Uredbe 1099/2009/ES);
6. ne uvede ali ne izvaja postopkov spremljanja na vsaki klavni liniji v klavnici (prvi in tretji odstavek 16. člena Uredbe 1099/2009/ES);
7. ne vodi ali ne predloži evidence ukrepov za izboljšanje dobrega počutja živali v klavnici ali evidenco hrani manj kakor eno leto (peti odstavek 17. člena Uredbe 1099/2009/ES);
8. ne vodi ali ne predloži evidence v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
17. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Imetniki potrdil o usposobljenosti, ki so potrdila pridobili pred uveljavitvijo te uredbe, morajo do 30. oktobra 2019 opraviti obnovitveno usposabljanje. Imetnik mora poslati vlogo na Upravo najpozneje do 8. decembra 2019 in ji priložiti staro potrdilo o usposobljenosti. Uprava na podlagi te vloge izda novo potrdilo na obrazcu iz priloge 5.
(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoje glede praktične usposobljenosti iz te uredbe tudi oseba, ki se je udeležila usposabljanja in opravila pisni preizkus znanja iz 6. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS. št. 71/13) ter ima ob uveljavitvi te uredbe najmanj dve leti izkušenj pri delu v klavnici, ki izpolnjuje pogoje 17. člena Uredbe 1099/2009/ES s tistimi metodami omamljanja in tistimi klavnimi postopki, za katere želi pridobiti potrdilo o usposobljenosti.
18. člen 
(podaljšanje uporabe in prenehanje veljavnosti) 
(1) Določbi 6. in 7. člena Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05 in 5/06), ki se v skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe 1099/2009/ES uporabljata do 9. decembra 2019 za klavnice, ki so bile zgrajene ali so v njih izvedene prenove ali namestitve nove opreme v hlevih ali ogradah za dogon živali v klavnico pred 1. januarjem 2013, se uporabljata še naprej.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, št. 71/13).
19. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2017
Ljubljana, dne 1. februarja 2017
EVA 2015-2330-0102
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti