Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

255. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, stran 886.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.884.545,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.523.507,86
70
DAVČNI PRIHODKI
2.204.445,83
700 Davki na dohodek in dobiček
1.864.628,00
703 Davki na premoženje
290.970,00
704 Domači davki na blago in storitve
48.847,83
706 Drugi davki
 0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
319.062,03
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
296.624,91
711 Takse in pristojbine
1.500,00
712 Denarne kazni
2.937,12
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
18.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
166.100,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
106.100,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
60.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
194.937,40
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
194.937,40
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.930.844,19
40
TEKOČI ODHODKI
803.120,55
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
326.781,68
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.153,99
402 Izdatki za blago in storitve
402.452,19
403 Plačila domačih obresti
8.732,69
409 Rezerve
16.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.576.406,82
410 Subvencije
27.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
794.043,40
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
134.219,24
413 Drugi tekoči domači transferi
621.044,18
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
471.005,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
471.005,55
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
80.311,27
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
77.311,27
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–46.298,93
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
87.142,00
50
ZADOLŽEVANJE
87.142,00
500 Domače zadolževanje
87.142,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
119.749,25
55
ODPLAČILA DOLGA 
119.749,25
550 Odplačila domačega dolga
119.749,25
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–78.906,18
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.607,25
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
46.298,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
78.906,18
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)
2. Prihodki od komunalnih prispevkov
3. Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4. Prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 11.000,00 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina za proračun leta 2017, med letom, likvidnostno zadolži do višine 143.500,00 evrov.
Občina se bo v letu 2017 v skladu s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1617, pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolžila do višine 87.142,00 evrov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 60.000 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 60.000 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2017 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine predpisane z zakonom.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2016
Rogatec, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti