Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju, stran 848.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. do 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 89/02 in 92/05) – v nadaljevanju: ZN.
(2) Spremembe in dopolnitve ZN (v nadaljevanju: SD ZN) se nanašajo samo na besedilo 12. člena in drugega odstavka 29. člena ZN.
(3) SD ZN je izdelala Občina Črnomelj.
2. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev) 
(1) SD ZN vsebujejo tekstualni del, grafični del ZN se ne spreminja.
(2) Tekstualni del SD ZN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe,
2. Izvedbeni del,
3. Posebne in končne določbe.
II. IZVEDBENI DEL 
3. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela ZN) 
(1) V 12. členu ZN, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Možne so ureditve parkirnih površin ob cesti Ulica Moša Pijade in znotraj območja ZN preureditve obstoječih parkirnih površin.«
(2) Drugi odstavek 29. člena ZN, se spremeni tako, da se glasi:
»Etapna gradnja objektov, delov objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota z vso pripadajočo prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča in na infrastrukturo.«
III. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(vpogled v SD ZN) 
SD ZN so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.
5. člen 
(veljavnost SD ZN) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2016
Črnomelj, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti