Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Ob-1210/17, Stran 242
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško iz leta 2015 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2015.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev:vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v Občini Krško. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.
4. Višina sredstev:višina sredstev je 3.447,28 € (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2015 v višini 2.687,42 € in ostanek sredstev preteklih let). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2017 na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 3.447,28 €.
5. Upravičeno obdobje:upravičeno obdobje je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Tabelo z višino pripadajoče koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju Občine Krško,
– Obrazce:
– Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS, 
– Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
– Obrazec – VZOREC POGODBE 
– Obrazec – SEZNAM RAČUNOV. 
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 27. 3. 2017 na spletni strani občine.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati v sprejemno pisarno Občine Krško ali po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer najkasneje do vključno 27. 3. 2017 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslovvlagatelja.Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnegapodročja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – JR – divjad,
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziroma naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa: o vlogi odloči občinska uprava s sklepom. Zoper sklep je mogoče v roku 8 dni od vročitve vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si/
V tem roku jo lahko zainteresirani tudi dvignejo na naslovu: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti ali v sprejemni pisarni Občine Krško, in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8.do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti