Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Ob-1190/17, Stran 250
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, popravki in dopolnitvami), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in dopolnitvami) in Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami, popravki in dopolnitvami) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo rabljene premičnine 
Testirne naprave Zwick, sestavljene iz treh sklopov, in sicer: 1. 01520994 Temperaturna komora Zwick, 2. 01520999 Elektromehanski testni stroj Zwick/Roell in 3. 01521000 Hidravlični testni stroj Zwick/Roell Ams.
Zap. št.
Št. kosov
Predmet prodaje
Izhodiščna cena v EUR brez DDV
Stopnja DDV
1
1
Temperaturna komora Zwick: 
– Notranje mere: 500x700x600 mm 
– Temperaturni razpon: –80 °C do 250 °C 
– Natančnost: +–1 °C 
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 1000 
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana
2
1
Elektromehanski testni stroj Zwick/Roell Z005:
– Maksimalna obremenitev: 5 kN 
– Maksimalen pomik: 1200 mm 
– Maksimalna hitrost: 2000 mm/min
– Merjenje sile: merilno zaznavalo za območje od 0 do 5 kN 
– Merjenje pomika: optični ekstenziometer (merilno območje 
10–900 mm, resolucija 3 µm) 
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 3000 
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana
3
1
Hidravlični testni stroj Zwick/Roell Ams:
– Okvir: FB0250 (250 kN dovoljene obremenitve) 
– Aktuator: maksimalna sila 100 kN, maksimalen pomik 
500 mm, maksimalna frekvenca 100 Hz 
– Hidravlična enota: maksimalni tlak 280 bar, maksimalni 
pretok 250 l/min
– Merjenje sile: merilno zaznavalo za območje 0 do 100 kN 
– Merjenje pomika: LVDT merilno zaznavalo z območjem 
0–500 mm in resolucijo 1 µm 
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 20000 
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana
1
Testirna naprava Zwick
57.300,00
22,00
Oprema je bila nova kupljena leta 2005.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.
Vsi trije kosi premičnine se prodajajo skupaj. Nakup posameznega kosa premičnine ni možen.
Ogled premičnine je možen dne 16. 2. 2017 ob 11. uri, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo prof. dr. Marko Nagode, tel. 01/477-15-10.
Prodaja premičnine pod ceno, nižjo od izhodiščne, ni možna. Ponudnik pošlje ponudbo s ceno (brez DDV) v pisni obliki na naslov prodajalca: Univerzi v Ljubljani Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela po pošti najkasneje do 21. 2. 2017 do 9. ure na naslov prodajalca. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo opreme Zwick« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2017 ob 10. uri. Dana ponudba veže ponudnika še 30 dni po izteku roka za oddajo ponudb.
Po prejemu ponudb si prodajalec pridržuje pravico izvesti s ponudniki dodatna pogajanja.
Premičnino se proda najugodnejšemu ponudniku.
Kupec mora še dve leti po sklenitvi kupoprodajne pogodbe prodajalcu za pedagoško in raziskovalno delo zagotoviti uporabo stroja v obsegu 20 ur/mesečno po ceni 10 EUR/uro, po predhodni najavi, v dnevnem delovnem času. V primeru odvoza stroja na lokacijo, ki je več kot 40 km oddaljena od sedeža prodajalca, je kupec zavezan prodajalcu povrniti tudi potne stroške za osebje prodajalca, in sicer v višini 1/3 MPC litra neosvinčenega 95-oktanskega bencina za vsak km prevožene razdalje.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 20 odstotkov ponujene cene na podračun pri UJP: 01100 6030707507, najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, sklic 0623-0956, ter pripis: »Varščina – oprema Zwick«.
Izbranemu ponudniku bo plačana varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po izdaji sklepa o izbiri. Potrdilo o plačani varščini je obvezni sestavni del ponudbe.
Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik bo v 8 dneh po izboru pozvan, da v roku 15 dni sklene kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če izbrani ponudnik v postavljenem roku ne bo sklenil pogodbe, prodajalec obdrži vplačano varščino.
Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun pri UJP: 01100 6030707507, najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec v navedenem roku ne plača celotne kupnine, velja, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano varščino, preostanek že plačane kupnine pa brezobrestno vrne kupcu. Pri nakazilu kupnine mora biti naveden sklic 0623-0956. Kupljeno premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti in odpeljati v treh dneh po plačilu kupnine, poravnati pa mora tudi celotno morebitno škodo in stroške, ki bi jih pri tem povzročil. Od prevzema premičnine v posest bo kupec prevzel plačilo vseh stroškov in javnih dajatev, povezanih s kupljeno premičnino.
Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati davek na dodano vrednost, razen, če ni predvidena oprostitev plačila tega davka.
Pisna ponudba mora vsebovati tudi pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
Besedilo javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, povrnejo pa se jim tudi stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za strojništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti