Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

222. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), stran 729.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) 
Razglašam Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2017.
Št. 003-02-1/2017-7
Ljubljana, dne 3. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB IN ZADRUG V TEŽAVAH (ZPRPGDZT) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
Ta zakon določa vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in zadrug v težavah, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
2. člen 
(namen in načela) 
(1) Namen zakona je omogočiti družbam in zadrugam v težavah, ki imajo pomembno sistemsko vlogo pri razvoju države, regije ali sektorja, obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu ob ohranitvi delovnih mest, pridobljenega znanja ter ob aktivnem in sorazmernem sodelovanju tržnih deležnikov.
(2) Pomoči družbam in zadrugam v težavah se dodeljujejo izjemoma, v skladu z načeli gospodarnosti, preglednosti in nujnosti, za zagotavljanje gospodarske in socialne kohezije.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »družba« je gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. »zadruga« je zadruga v skladu z zakonom, ki ureja zadruge in ima sedež v Republiki Sloveniji;
3. »mala ali srednje velika družba ali zadruga« je družba ali zadruga, ki je je kot mala ali srednje velika opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014);
4. »velika družba ali zadruga« je družba ali zadruga, ki ni mala ali srednje velika;
5. »poslovna banka« je banka v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in ima sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije;
6. »ministrstvo« je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo;
7. »regija« je teritorialna enota na ravni NUTS 3, kot jo ureja Uredba Komisije (EU) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 342 z dne 18. 12. 2013, str. 1).
II. VRSTE, OBLIKE IN VIŠINA POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE 
4. člen 
(vrste) 
Vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje po tem zakonu so:
– pomoč v času priprave programa prestrukturiranja družbe ali zadruge (v nadaljnjem besedilu: pomoč za reševanje);
– pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge (v nadaljnjem besedilu: pomoč za prestrukturiranje);
– pomoč, namenjena podpori za prestrukturiranje družbe ali zadruge (v nadaljnjem besedilu: začasna podpora za prestrukturiranje).
5. člen 
(oblike) 
Oblike pomoči za reševanje in prestrukturiranje po tem zakonu so:
– krediti,
– subvencije,
– poroštva,
– kapitalske naložbe.
6. člen 
(višina) 
(1) Višina pomoči za reševanje in prestrukturiranje je omejena na najnižjo vsoto, ki posamezni družbi ali zadrugi v težavah zagotavlja dolgoročno sposobnost preživetja na trgu.
(2) V primeru pomoči za reševanje in začasne podpore za prestrukturiranje se višina pomoči določi v skladu s Prilogo I Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Smernice 2014/C 249/01).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko višina pomoči presega znesek iz prejšnjega odstavka, če je višji znesek utemeljen s predložitvijo načrta likvidnosti, iz katerega izhaja potreba po dodatnih likvidnih sredstvih.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE 
7. člen 
(splošni pogoji za dodelitev) 
(1) Družba ali zadruga lahko pridobi pomoč iz 4. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– da je družba ali zadruga v težavah;
– da ima sistemsko pomembno vlogo pri razvoju države, regije ali sektorja;
– da zoper družbo ali zadrugo ni začet stečajni postopek oziroma likvidacija.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek do pomoči za reševanje in prestrukturiranje niso upravičene družbe ali zadruge:
– ki nepretrgoma opravljajo dejavnost manj kot tri leta;
– ki nastanejo z likvidacijo prejšnje družbe ali zadruge ali s prevzemom njenih sredstev v zadnjih treh letih;
– iz sektorjev jeklarstva in premogovništva;
– za katere veljajo posebna pravila za finančne institucije;
– ki se štejejo za povezane v skladu z Uredbo 651/2014, razen če je mogoče dokazati, da so vzroki težav v družbi ali zadrugi sami, da težave niso posledica samovoljnega prerazporejanja stroškov med njimi, in da povezana družba ali zadruga kot celota ni sposobna odpraviti težav;
– za katere je bilo s sklepom Evropske komisije ugotovljeno, da so prejele katero koli obliko nezakonite državne pomoči, in ta pomoč še ni bila vrnjena.
8. člen 
(opredelitev družbe in zadruge v težavah) 
(1) Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
(2) Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za veliko družbo ali zadrugo šteje, da je v težavah, če sta v zadnjih dveh letih hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– razmerje knjigovodskih vrednosti med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi ter kapitalom je večje od 7,5 in
– razmerje med dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo ter finančnimi odhodki za obresti je nižje od 1.
9. člen 
(opredelitev sistemsko pomembne vloge) 
(1) Družba ali zadruga ima pomembno sistemsko vlogo pri razvoju države, regije ali sektorja, kadar bi stečaj in prenehanje družbe ali zadruge povzročil eno ali več naslednjih okoliščin:
a) resne socialne težave ob povečani stopnji brezposelnosti,
b) nastanek velikih tržnih motenj in izkrivljanj konkurence,
c) tveganje prekinitve zagotavljanja pomembnega proizvoda oziroma storitve,
d) tveganje prekinitve delovanja pomembne vrednostne verige,
e) tveganje za prekinitev delovanja ali uničenje kritične infrastrukture državnega pomena ali
f) izgubo pomembnega tehničnega, poslovnega ali strokovnega znanja in primerjalnih prednosti države.
(2) Mala ali srednje velika družba oziroma zadruga ima pomembno sistemsko vlogo tudi v primerih, ko gre za:
a) inovativno malo ali srednje veliko družbo ali zadrugo z velikim potencialom rasti, ali
b) malo ali srednje veliko družbo ali zadrugo s pomembnimi vzajemnimi povezavami z drugimi lokalnimi in regionalnimi družbami ter zadrugami,
katere stečaj in prenehanje bi povzročilo negativne gospodarsko socialne posledice za regijo ali sektor.
10. člen 
(pravilo enkratnosti) 
(1) Pomoč za reševanje in prestrukturiranje se v skladu z določbami tega zakona družbi ali zadrugi lahko dodeli enkrat v obdobju desetih let.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka velja tudi v naslednjih primerih:
– sprememb v upravljavski strukturi in pravnoorganizacijski obliki družbe ali zadruge, če družba ali zadruga nadaljuje z opravljanjem iste dejavnosti;
– družb ali zadrug, ki so v skladu z Uredbo 651/2014 povezane v poslovno skupino. Če je družba ali zadruga, ki je del poslovne skupine že prejela pomoč za reševanje in prestrukturiranje, so skupina kot celota ter druge družbe ali zadruge upravičene do pomoči za reševanje in prestrukturiranje, razen družbe ali zadruge, ki je prejela pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– če družba ali zadruga odkupi premoženje družbe ali zadruge v stečajnem postopku in nadaljuje z opravljanjem iste dejavnosti družbe ali zadruge, zoper katero se je vodil stečajni postopek.
(3) Ponovna pomoč za reševanje in prestrukturiranje se lahko dodeli po desetih letih od dodelitve pomoči za reševanje in prestrukturiranje ali zaključenega prestrukturiranja družbe ali zadruge.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pomoč za reševanje in prestrukturiranje lahko ponovno dodeli pred potekom desetih let v naslednjih primerih:
– če dodelitev pomoči za prestrukturiranje sledi dodelitvi pomoči za reševanje kot del enotnega ukrepa za prestrukturiranje;
– če dodelitvi pomoči za reševanje ni sledila dodelitev pomoči za prestrukturiranje in sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) da je bila dodeljena pomoč za reševanje zadostna za preživetje družbe ali zadruge v daljšem časovnem obdobju in
b) je ponovna dodelitev pomoči potrebna zaradi nastopa nepredvidljivih okoliščin, na katere družba ali zadruga ni imela vpliva, vendar ne prej kot po preteku petih let od prvega nakazila pomoči;
– v izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, za katere družba ali zadruga ni odgovorna (npr. naravne nesreče).
IV. POMOČ ZA REŠEVANJE 
11. člen 
(opredelitev pomoči za reševanje) 
(1) Pomoč za reševanje je likvidnostna, začasna in povratna pomoč, katere namen je, da se družbi ali zadrugi v težavah omogoči nemoteno poslovanje v obdobju, ki je potrebno za izdelavo programa prestrukturiranja iz 15. člena tega zakona.
(2) Pomoč za reševanje se dodeli za odpravljanje nelikvidnosti in plačilne nesposobnosti družbe ali zadruge in se ne dodeli za financiranje strukturnih ukrepov, razen če so ti nujno potrebni za preživetje družbe ali zadruge v obdobju iz prejšnjega odstavka.
(3) Podlaga za dodelitev pomoči za reševanje je osnutek programa prestrukturiranja, ki vključuje projekcije poslovanja za triletno obdobje.
(4) Pomoč za reševanje se lahko dodeli kot:
– kratkoročni kredit ali
– poroštvo za kratkoročni kredit.
12. člen 
(kratkoročni kredit) 
(1) Kratkoročni kredit iz prve alineje četrtega odstavka prejšnjega člena mora biti odplačan najpozneje v šestih mesecih po izplačilu kreditnih sredstev družbi ali zadrugi.
(2) Višina kratkoročnega kredita je omejena na znesek, ki omogoča tekoče poslovanje družbe ali zadruge nadaljnjih šest mesecev.
(3) Obrestna mera ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, kot jo določa 56. točka Smernic 2014/C 249/01.
(4) Rok odplačila kratkoročnega kredita se lahko v primeru, ko velika družba ali zadruga program prestrukturiranja predloži ministrstvu in Evropski komisiji v šestih mesecih po izplačilu prvega obroka kratkoročnega kredita, podaljša do sprejetja sklepa Evropske komisije o skladnosti pomoči za prestrukturiranje s pravili notranjega trga iz drugega odstavka 29. člena tega zakona. V primeru male ali srednje velike družbe ali zadruge se ta rok lahko podaljša do sprejetja sklepa ministrstva o dodelitvi pomoči za prestrukturiranje iz 28. člena tega zakona. Pri tem se obrestna mera iz prejšnjega odstavka, po preteku šestih mesecev od izplačila prvega obroka, poveča za 50 bazičnih točk.
13. člen 
(poroštvo za kratkoročni kredit) 
Družbi ali zadrugi se lahko dodeli subsidiarno poroštvo Republike Slovenije za kratkoročni kredit, ki ga odobri poslovna banka za namen pomoči za reševanje, če so izpolnjene zahteve iz prejšnjega člena.
V. POMOČ ZA PRESTRUKTURIRANJE 
14. člen 
(opredelitev pomoči za prestrukturiranje) 
(1) Pomoč za prestrukturiranje, ki je lahko samostojni ali nadaljevalni ukrep pomoči za reševanje, je namenjena obnovi dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge na trgu.
(2) Pomoč za prestrukturiranje se družbi lahko dodeli v obliki iz 5. člena tega zakona.
(3) Pomoč za prestrukturiranje se zadrugi lahko dodeli v obliki kredita, subvencije ali poroštva.
(4) Podlaga za dodelitev pomoči za prestrukturiranje je program prestrukturiranja.
(5) V okviru finančnega načrta programa prestrukturiranja mora družba ali zadruga zagotoviti ustrezno višino lastnega prispevka, in sicer:
– mala družba ali zadruga vsaj 25 odstotkov,
– srednje velika družba ali zadruga vsaj 40 odstotkov,
– velika družba ali zadruga vsaj 50 odstotkov, izjemoma se lahko višina lastnega prispevka spremeni na podlagi postopka posamične priglasitve pri Evropski komisiji iz drugega odstavka 29. člena tega zakona.
(6) Lastni prispevek iz prejšnjega odstavka mora biti glede učinkov na finančno stanje družbe ali zadruge (npr. odprava insolventnosti, odprava nelikvidnosti) primerljiv z obliko dodeljene pomoči za prestrukturiranje in izveden primeroma v obliki dokapitalizacije, prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, odpisa dolgov, novih kreditnih virov idr., ter izključevati pričakovane denarne tokove družbe ali zadruge v obliki bodočih dobičkov in amortizacije. Lastni prispevek ne sme vsebovati elementov državne pomoči.
15. člen 
(program prestrukturiranja) 
(1) Program prestrukturiranja družbe ali zadruge vsebuje:
– analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic v primeru stečaja;
– predstavitev ciljev in strategije za dosego ciljev po posameznih področjih;
– načrt prestrukturiranja po poslovnih funkcijah (tržno, tehnološko, finančno, kadrovsko, informacijsko, ekološko prestrukturiranje);
– projekcije poslovanja za petletno obdobje v realistični in pesimistični različici;
– alternativni scenarij v primeru nedodelitve pomoči za prestrukturiranje, ki vsebuje ustrezno utemeljitev, da cilji iz programa prestrukturiranja, ki preprečujejo nastanek okoliščin iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, ne bodo doseženi;
– projekcijo denarnih tokov;
– ukrepe za omejevanje izkrivljanja konkurence, s katerimi se zmanjšujejo škodljivi učinki dodeljene pomoči za prestrukturiranje na pogoje poslovanja in s katerimi se preprečujejo motnje konkurence na trgu;
– časovni razpored aktivnosti.
(2) Program prestrukturiranja ne sme vsebovati ukrepov za financiranje novih investicij, ki niso bistvenega pomena za obnovo dolgoročne sposobnosti za preživetje družbe ali zadruge.
(3) Podrobnejšo vsebino programa prestrukturiranja določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
16. člen 
(sprememba programa prestrukturiranja) 
(1) Če nastopijo okoliščine, ki jih družba ali zadruga ni mogla predvideti ali okoliščine, kjer se izkaže učinkovitejša izvedba aktivnosti, ki izboljša sposobnost preživetja družbe ali zadruge na trgu, se lahko program prestrukturiranja med izvajanjem spremeni na podlagi odobritve ministrstva, v primeru velikih družb ali zadrug pa na podlagi odobritve Evropske komisije.
(2) Sprememba programa prestrukturiranja ne sme vključevati zahteve po dodatni pomoči za reševanje in prestrukturiranje.
17. člen 
(kredit) 
(1) Kredit za prestrukturiranje družbe ali zadruge v težavah se sme črpati v obdobju izvajanja programa prestrukturiranja. Odplačilna doba za kredit ne sme presegati osmih let od izplačila kreditnih sredstev družbi ali zadrugi.
(2) Obrestna mera za kredit iz prejšnjega odstavka ne sme presegati obrestnih mer, s katerimi se pri poslovnih bankah zadolžujejo družbe in zadruge, ki niso v težavah, pri čemer se upošteva ročnost kredita.
(3) Dolžino odplačilne dobe in višino obrestne mere določi ministrstvo s sklepom o dodelitvi pomoči za prestrukturiranje iz drugega odstavka 28. člena tega zakona.
18. člen 
(subvencije) 
Subvencije se dodelijo v izjemnih primerih za izvajanje nujnih ukrepov poslovnega prestrukturiranja družbe ali zadruge v težavah, zlasti za:
– ohranitev delovnih mest,
– izobraževanje in usposabljanje,
– tehnološko in ekološko prestrukturiranje.
19. člen 
(poroštvo za kredit) 
Družbi ali zadrugi se lahko dodeli subsidiarno poroštvo Republike Slovenije za kredit, ki ga odobri poslovna banka za namen pomoči za prestrukturiranje, če so izpolnjene zahteve iz prejšnjega člena.
20. člen 
(kapitalska naložba) 
(1) Kapitalske naložbe se izvedejo v obliki denarnega ali stvarnega vložka v družbo.
(2) Stvarni vložek v družbo se lahko izvede s konverzijo terjatev iz naslova danih kreditov in plačanih poroštev v kapitalski delež.
(3) Če se stvarni vložek v družbo izvede z delno konverzijo terjatev iz naslova danih kreditov in plačanih poroštev v kapitalski delež, se ne glede na določbe zakona, ki ureja javne finance, za nekonvertirani preostanek navedenih terjatev izvede odloženo ali obročno plačilo za obdobje, ki ga določi ministrstvo s sklepom o dodelitvi pomoči za prestrukturiranje iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. To obdobje ne sme presegati osmih let.
21. člen 
(porazdelitev bremen) 
(1) Ob dodelitvi pomoči za prestrukturiranje, ki ima neposredni učinek na izboljšanje kapitala družbe ali zadruge, mora biti zagotovljeno načelo ustrezne porazdelitve bremen in se dodeli na način, da je državi po zaključenem prestrukturiranju zagotovljen sorazmerni delež prihodnjih povečanj kapitala družbe ali zadruge.
(2) Obstoječi delničarji, družbeniki ali člani, če to ne zadošča pa tudi imetniki podrejenih dolžniških instrumentov, morajo pred dodelitvijo pomoči iz prejšnjega odstavka v celoti prevzeti izgube družbe ali zadruge na način, da se:
– v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je v celoti namenjeno kritju prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega leta, ali
– v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi posebnih pravil zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave.
22. člen 
(ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence in strukturni ukrepi) 
(1) Družba ali zadruga v času trajanja prestrukturiranja izvaja ukrepe za omejevanje izkrivljanja konkurence, da se prepreči krepitev položaja družbe ali zadruge v primerjavi s konkurenti in tržnega deleža družbe ali zadruge na relevantnem trgu.
(2) Ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence morajo biti vrednostno v sorazmerju z višino in obliko dodeljene pomoči za prestrukturiranje in tržnim položajem družbe ali zadruge.
(3) Obseg ukrepov za omejevanje izkrivljanja konkurence se določi na podlagi velikosti družbe ali zadruge in njenega tržnega deleža ter značilnosti trga, na katerem družba ali zadruga posluje.
(4) Ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence se izvajajo na način, da:
– ni ogrožena obnova dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge na trgu in
– se ne poslabša struktura konkurence na trgu.
(5) Družba ali zadruga izvaja ukrepe iz prvega odstavka tega člena v obliki odprodaje sredstev, ki se mora izvesti najpozneje do zaključka prestrukturiranja, zmanjšanja obsega poslovanja ali umika proizvodov ali storitev s trga, na katerem bo družba ali zadruga tudi po zaključku prestrukturiranja ohranila pomemben tržni delež.
(6) Če družba ali zadruga sredstev, namenjenih za odprodajo, po dveh ali več neuspelih poskusih ne more prodati, opredeli druge vrste sredstev za odprodajo ali druge ukrepe za omejevanje izkrivljanja trga.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena male družbe in zadruge ne izvajajo ukrepov za omejevanje izkrivljanja konkurence, vendar praviloma ne smejo povečevati obsega poslovanja in proizvodnih kapacitet v obdobju prestrukturiranja.
23. člen 
(ukrepi v zvezi z ravnanjem) 
(1) Pomoč za prestrukturiranje lahko družba ali zadruga uporabi za financiranje obnove dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu.
(2) Pomoč za prestrukturiranje se ne uporablja za podaljševanje obsežnih in trajnih izkrivljanj strukture trga ali za zaščito pred konkurenti na trgu.
(3) Družba ali zadruga v času prestrukturiranja ne sme pridobivati delnic ali deležev v drugih družbah ali zadrugah, razen kadar je to nujno potrebno za zagotovitev dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge.
(4) Družba ali zadruga v času prestrukturiranja ne sme razdeljevati dobička imetnikom lastniškega kapitala ali izvajati izplačil imetnikom podrejenih dolžniških instrumentov, razen če bi to nesorazmerno vplivalo na tiste, ki so zagotovili nove kapitalske naložbe.
(5) Družba ali zadruga pri trženju svojih proizvodov in storitev ne sme razglašati pomoči za prestrukturiranje kot konkurenčno prednost.
VI. ZAČASNA PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE 
24. člen 
(opredelitev začasne podpore za prestrukturiranje) 
(1) Začasna podpora za prestrukturiranje je likvidnostna pomoč, namenjena podpori prestrukturiranja družbe ali zadruge, ki se izvaja pretežno iz lastnih virov družbe ali zadruge, da se zagotovijo pogoji, ki omogočajo obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge na trgu.
(2) Podlaga za dodelitev pomoči iz prejšnjega odstavka je poenostavljeni program prestrukturiranja, ki vsebuje zlasti:
– analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic v primeru stečaja družbe ali zadruge;
– ukrepe za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge;
– alternativni scenarij v primeru nedodelitve začasne podpore za prestrukturiranje, ki vsebuje ustrezno utemeljitev, da cilji iz poenostavljenega programa prestrukturiranja, ki preprečujejo nastanek okoliščin iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, ne bodo doseženi.
(3) Začasna podpora za prestrukturiranje se lahko, za največ osemnajst mesecev, dodeli malim in srednje velikim družbam ali zadrugam kot:
– kredit ali
– poroštvo za kredit.
(4) Začasno podporo za prestrukturiranje iz prvega odstavka tega člena se lahko dodeli tudi mali in srednje veliki družbi ali zadrugi, v kateri ima država neposredno ali posredno 25- ali več odstotni delež kapitala ali glasovalnih pravic.
(5) Podrobnejšo vsebino poenostavljenega programa prestrukturiranja iz drugega odstavka tega člena določi vlada.
25. člen 
(kredit) 
(1) Kredit iz prve alineje tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti odplačan najpozneje v osemnajstih mesecih po izplačilu kreditnih sredstev družbi ali zadrugi.
(2) Višina kredita je omejena na znesek, ki omogoča tekoče poslovanje družbe ali zadruge nadaljnjih osemnajst mesecev.
(3) Obrestna mera ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, kot jo določa 116. točka Smernic 2014/C 249/01.
26. člen 
(poroštvo za kredit) 
Družbi ali zadrugi se lahko dodeli subsidiarno poroštvo Republike Slovenije za kredit, ki ga odobri poslovna banka za namen začasne podpore za prestrukturiranje, če so izpolnjene zahteve iz prejšnjega člena.
VII. POSTOPEK ZA DODELITEV POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE 
27. člen 
(oddaja in obravnava vloge) 
(1) Družba ali zadruga pošlje na ministrstvo obrazloženo vlogo za dodelitev pomoči po tem zakonu, ki vsebuje:
– splošne podatke o družbi oziroma zadrugi;
– dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev iz 7. in 10. člena tega zakona;
– dogovor z upniki, katerih skupni delež terjatev v finančnih obveznostih družbe ali zadruge dosega najmanj 50 odstotkov, o sodelovanju pri prestrukturiranju, in mnenje koordinatorja o dolgoročni sposobnosti preživetja družbe ali zadruge;
– osnutek programa prestrukturiranja, poenostavljeni program prestrukturiranja ali program prestrukturiranja;
– navedbo, ali je družba oziroma zadruga že prejela pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
(2) Ministrstvo začne s postopkom za dodelitev pomoči po tem zakonu, če ima v svojem finančnem načrtu zagotovljene proste pravice porabe proračunskih sredstev v potrebni višini.
(3) Ministrstvo lahko družbo ali zadrugo, ki je podala vlogo, ki ni obrazložena in ne vsebuje vseh podatkov in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena pozove, da jo v določenem roku dopolni. Če družba ali zadruga vloge v določenem roku ne dopolni ali je ne dopolni ustrezno, ministrstvo vlogo zavrže.
(4) Ministrstvo prednostno obravnava vloge družb ali zadrug s področja dejavnosti, ki so opredeljene v ključnih razvojnih dokumentih države, zlasti v Strategiji pametne specializacije in Slovenski industrijski politiki.
(5) Glede vprašanj postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(6) Ministrstvo imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisija prouči dokumente iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena. Komisija pripravi mnenje glede dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge na trgu ter glede vrste, oblik in višine pomoči.
(7) Komisija ima pet članov in je sestavljena iz zunanjih strokovnjakov ali predstavnikov ministrstev, ki imajo strokovna znanja ter izkušnje s področja poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Član komisije je tudi predstavnik ministrstva, pristojnega za finance. Seje komisije sklicuje predsednik, ki ga imenuje ministrstvo. Pravila delovanja komisije ureja poslovnik, ki ga komisija sprejme na ustanovni seji. S poslovnikom komisije so urejena tudi določila, ki jih morajo spoštovati njeni člani glede nasprotja interesov in drugih vprašanj s področja etike in integritete. Administrativne, pripravljalne in druge naloge za komisijo opravlja ministrstvo.
(8) Če je za oceno sprejemljivosti programa prestrukturiranja glede na dolgoročno sposobnost preživetja družbe ali zadruge potreben skrben pravni in finančni pregled, ministrstvo pridobi mnenje neodvisne zunanje institucije s področja finančnega svetovanja in revizije (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) in ga pošlje komisiji. Svetovalec družbo ali zadrugo pozove, da mu v določenem roku predloži ustrezno dokumentacijo za izvedbo skrbnega pravnega in finančnega pregleda. Če družba ali zadruga svetovalcu v določenem roku ne predloži ustrezne dokumentacije, ki bi omogočala izdelavo mnenja iz prvega stavka tega odstavka, ministrstvo vlogo družbe ali zadruge zavrne.
28. člen 
(dodelitev) 
(1) Pomoč za reševanje in prestrukturiranje dodeli ministrstvo.
(2) Ministrstvo sprejme sklep o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje, če:
– so izpolnjeni pogoji za dodelitev pomoči po tem zakonu in
– je mnenje komisije iz šestega odstavka prejšnjega člena pozitivno.
(3) Če družba ali zadruga ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči po tem zakonu ali je mnenje komisije iz šestega odstavka prejšnjega člena negativno, ministrstvo vlogo za dodelitev pomoči zavrne.
(4) Zoper sklep ministrstva ni pritožbe.
29. člen 
(dodatne zahteve za dodelitev) 
(1) Pomoč za reševanje in prestrukturiranje v obliki poroštva ali kapitalske naložbe, ki se izvede kot stvarni vložek s konverzijo terjatev iz naslova plačanih poroštev, ministrstvo dodeli po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Pomoč za reševanje in prestrukturiranje za veliko družbo ali zadrugo ter pomoč za reševanje in prestrukturiranje, ki presega 10 milijonov eurov, ministrstvo dodeli po posamični priglasitvi Evropski komisiji in pridobitvi sklepa o skladnosti priglašene pomoči s pravili notranjega trga.
30. člen 
(pogodba) 
Minister, pristojen za gospodarstvo, z družbo ali zadrugo, ki ji je dodeljena pomoč za reševanje in prestrukturiranje, sklene pogodbo o dodelitvi.
VIII. ZAVAROVANJE POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE 
31. člen 
(zavarovanja) 
(1) Subvencijo za ohranitev delovnih mest, kredit in poroštvo, družba ali zadruga zavaruje z zavarovanjem v obliki zastavne pravice na nepremičnem ali premičnem premoženju. V primeru, da zavarovanje iz prejšnjega stavka ni ustrezno, lahko družba ali zadruga subvencijo za ohranitev delovnih mest, kredit in poroštvo, zavaruje z drugimi oblikami zavarovanja.
(2) Podrobnejši način zavarovanja določi vlada.
IX. NADZOR IN EVIDENCE 
32. člen 
(nadzor) 
(1) Ministrstvo na podlagi pogodbe o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje preverja namensko porabo sredstev pomoči, v primeru začasne podpore za prestrukturiranje in pomoči za prestrukturiranje pa tudi izvajanje poenostavljenega programa prestrukturiranja oziroma programa prestrukturiranja, zlasti glede spremljanja učinkov dodeljene pomoči na obnovo dolgoročne sposobnosti za preživetje družbe ali zadruge.
(2) Način preverjanja izvajanja in nadzora nad izvajanjem poenostavljenega programa prestrukturiranja in programa prestrukturiranja določi vlada.
33. člen 
(evidence) 
(1) Ministrstvo vodi evidence pomoči za reševanje in prestrukturiranje družb in zadrug v težavah za spremljanje in uresničevanje tega zakona, ki vsebujejo zlasti podatke o družbah in zadrugah, ki so prejele pomoč, ter vrsto, obliko in višino pomoči za reševanje in prestrukturiranje.
(2) Podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka določi vlada.
X. VIRI POMOČI DRUŽBAM IN ZADRUGAM V TEŽAVAH 
34. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva za pomoči za reševanje in prestrukturiranje družb in zadrug v težavah se za namene tega zakona zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru finančnih načrtov ministrstva.
(2) Za namene tega zakona se uporabijo tudi sredstva, pridobljena na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/2000 – ZJS, 67/01 in 47/02).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G).
36. člen 
(podzakonski predpis) 
Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 15. člena, petega odstavka 24. člena, drugega odstavka 31. člena, drugega odstavka 32. člena in drugega odstavka 33. člena tega zakona najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
37. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za dodelitev pomoči za reševanje in prestrukturiranje družb v težavah, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.
38. člen 
(uveljavitev) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/16-6/17
Ljubljana, dne 26. januarja 2017
EPA 1565-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti