Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

240. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017, stran 847.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/16) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.072.947
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.378.353
70
DAVČNI PRIHODKI
9.472.008
700 Davki na dohodek in dobiček
8.350.008
703 Davki na premoženje
876.000
704 Domači davki na blago in storitve
246.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.906.345
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.523.510
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.000
714 Drugi nedavčni prihodki
304.835
72
KAPITALSKI PRIHODKI
305.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
195.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. 
in nematerialnega premoženja
110.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.389.594
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
843.423
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna 
iz sredstev pror. EU
1.546.171
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.396.728
40
TEKOČI ODHODKI
3.351.006
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
855.180
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
130.194
402 Izdatki za blago in storitve
2.279.197
403 Plačila domačih obresti
73.435
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.078.058
410 Subvencije
193.236
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.044.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
637.148
413 Drugi tekoči domači transferi
2.203.674
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.669.179
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.669.179
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
298.485
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
138.681
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
159.804
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–2.323.781
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.709.139
50
ZADOLŽEVANJE 
2.709.139
500 Domače zadolževanje
2.709.139
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
483.056
55
ODPLAČILA DOLGA
483.056
550 Odplačila domačega dolga
483.056
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–97.698
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.226.083
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
2.323.781
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.698
9009 Splošni sklad za drugo
97.698
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 2.709.139 EUR.
Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2017
Št. 410-10/2016
Črnomelj, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti