Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 360-002/2016 Ob-1211/17, Stran 243
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija 
1. Povabilo k oddaji vloge: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Občini Idrija. Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17).
2. Naziv in naslov koncedenta: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
3. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17). Koncesija se podeljuje skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
4. Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija. V okviru predmeta koncesije je tako predvidena gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.
5. Območje koncesije: Koncesija se podeljuje za območje določeno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Območje koncesije obsega naslednje javne objekte:
– Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija,
– Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.
6. Začetek in trajanje koncesije: Koncesija se podeli za obdobje največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko spremeni oziroma podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe skladno z določbami le-te.
7. Sofinanciranje: V okviru operacije je predvideno sofinanciranje s strani »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
8. Uporabniki storitev koncesije: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija in Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.
9. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpisne dokumentacije:
– Javni razpis je objavljen na spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/, v Uradnem listu RS in na Portalu energetika Ministrstva za infrastrukturo: http://www.energetika-portal.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/. Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme vlagatelj vloge zahtevati izključno v pisni obliki pri kontaktni osebi koncedenta na naslovu: obcina.idrija@idrija.si. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/. Vsi odgovori na vprašanja vlagateljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za vlagatelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo vlog, do 23:59. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve bo koncedent objavil na spletni strani najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokumentacija o njihovem izpolnjevanju, so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahteve glede vsebine vlog: Zahteve glede vsebine vlog so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji za predložitev skupne vloge: Pogoji za predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Rok in način predložitve vloge:
– Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta na način:
– osebno na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
– po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 
– Končni rok za oddajo vlog je 6. 3. 2017 do 9. ure.
– Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča koncedenta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo vloge za prepozne.
– Vloge morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije.
14. Navedba finančnega zavarovanja za resnost vloge: Vlagatelj je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za resnost vloge. Višina in oblika zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Postopek izbire:
– O izbiri koncesionarja odloča župan z upravno odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi župan predlog posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje.
– Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.
– Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
– Koncesionar pridobi izključno dolžnostno upravičenje za izvajanje energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na objektih koncedenta za katere se sklepa koncesijska pogodba.
16. Merila za ocenjevanje ponudb: Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je sestavljena iz sledečih ponderjev:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije,
– višina deleža prihranka, ki pripade koncedentu in
– stopnja udeležbe koncedenta na presežnih prihrankih.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Podrobnejša vsebina meril in ponderiranja je opredeljena v razpisni dokumentaciji. Relativna utež posameznega ponderja bo določena v okviru konkurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih ponudb.
17. Odpiranje vlog: Javno odpiranje vlog po potekalo v sejni sobi na Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, dne 6. 3. 2017 ob 10.30.
18. Obvestilo o izidu javnega razpisa: Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Občina Idrija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti