Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 032-0003/2017 Ob-1213/17, Stran 248
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 62/12, 61/16) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec, javni razpis za
direktorja 
Koroškega pokrajinskega muzeja 
1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja muzeja za obdobje razpisanega mandata.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju / nostrifikacije diplome, če je bila izobrazba pridobljena v tujini;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah. Izjava mora vsebovati:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo;
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posameznem delodajalcu;
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj izhaja tudi stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma stopnja izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta.
Za dokazovanje delovnih izkušenj naj kandidati obvezno predložijo tudi ftk. delovne knjižice oziroma izpis zavarovanj iz ZZZRS ali izpis ZPIZ-a, če kandidat delovne knjižice nima. Predložitev delovne knjižice oziroma izpis zavarovanj ne nadomešča izjave o delovnih izkušnjah iz te točke.
4. Izjavo/Dokazilo o znanju slovenskega jezika. Pojasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo določa uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če je oseba izobrazbo dosegla na slovenski šoli. V nasprotnem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)
5. Dokazilo o osnovnem znanju angleškega ali nemškega jezika. Pojasnilo: Izkazovanje znanja osnovne ravni tujega jezika se izkazuje z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. raven izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz angleškega ali nemškega jezika uspešno zaključeno ali s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih.
6. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
7. Program in smernice razvoja Koroškega pokrajinskega muzeja za naslednje mandatno obdobje, iz katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje dela muzeja.
Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
3) Rok in način prijave
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja«. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela najkasneje do srede, 15. 2. 2017 do 17. ure.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Nepravočasne in nepopolne prijave oziroma prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje pogoje, ne bodo obravnavane.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata. Predviden nastop mandata je 29. 5. 2017. Direktorja imenuje Občinski svet MO Slovenj Gradec. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje Sveta ustanoviteljev ter predhodno mnenje Sveta zavoda. Z odločitvijo Občinskega sveta MO Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/881-21-29 ali 051/320-994 (Tanja Jeromel).
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pri Občinskem svetu 
MO Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti