Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

260. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica«, stran 915.

  
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 86. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 1. izredni seji dne 25. 1. 2017 sprejel
K O N C E S I J S K I  A K T 
za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica (v nadaljevanju: projekt) v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
S tem aktom Občina Sodražica kot koncedent določa tudi predmet koncesije in način financiranja, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja ter pogoje in merila za njegovo izbiro, trajanje in prenehanje koncesijskega razmerja ter pogoje za njegove spremembe.
2. člen 
(Opredelitev ključnih pojmov)
Poleg pomena, določenega v zakonu, ki ureja javno- zasebno partnerstvo, imajo pojmi, uporabljeni v tem aktu, naslednji pomen:
– koncedent je Občina Sodražica,
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva,
– koncesijsko razmerje je razmerje med koncedentom in koncesionarjem, ki se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe.
Ostali pojmi, uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen, kot ga določa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
3. člen 
(Javni interes)
Občina Sodražica skladno z določili 3., 5., 20. ter 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 11. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica ter posledično tudi javni interes za izgradnjo distribucijskega omrežja, nujno potrebnega za izvajanje koncesijskega razmerja.
4. člen 
(Oblika javno-zasebnega partnerstva)
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev pogodbenega javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradenj.
Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega člena se bo izvedla po modelu DFBOT (model: projektiraj-financiraj- zgradi-upravljaj-prenesi v last koncedenta), ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju. Izvedeni ukrepi po modelu DFBOT bodo postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo določenega koncesijskega obdobja.
II. PREDMET IN NAČIN FINANCIRANJA 
5. člen 
(Predmet koncesije)
Predmet koncesije je izvajanje projekta oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega:
– izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja na koncesijskem območju,
– proizvodnjo in distribucijo toplotne energije na koncesijskem območju.
Distribucija toplotne energije se izvaja v obliki tržne distribucije toplotne energije skladno z določbami Energetskega zakona.
6. člen 
(Koncesijsko območje)
Koncesijsko razmerje se bo izvajalo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega zaključeno območje naselja na naslovu Trga 25. maja in dela območja naselja na naslovu Cesta Notranjskega odreda. Koncesijsko območje je podrobneje opredeljeno v prilogi k temu aktu (Priloga 1: Koncesijsko območje).
Koncedent lahko razširi koncesijsko območje na posamezne druge dele Občine Sodražica. Način in pogoje za razširitev koncesijskega območja partnerja podrobneje opredelita v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(Financiranje)
Izgradnja distribucijskega omrežja se v celoti financira iz virov koncesionarja in iz sredstev skladov EU ali drugih sredstev za spodbujanje tovrstnih naložb.
Storitve proizvodnje in distribucije toplotne energije ter vzdrževanja, obratovanja in upravljanja distribucijskega omrežja se financirajo iz naslova obračunavanja dobavljene toplotne energije končnim odjemalcem.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA 
8. člen 
(Izgradnja distribucijskega omrežja)
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicije in iz naslova proizvodnje in distribucije toplotne energije ter vzdrževanja, obratovanja in upravljanja distribucijskega omrežja, vključno s tveganjem rentabilnosti.
Za potrebe realizacije projekta oskrba s toplotno energijo na koncesijskem območju bo koncedent koncesionarju omogočil izvedbo gradnje distribucijskega omrežja, vključno z gradnjo kotlovnice ter deponije, in v ta namen zagotovil koncesionarju vsa potrebna pooblastila za pridobivanje soglasij ali posebnih upravnih ali gradbenih dovoljenj oziroma to uredil s podelitvijo ustreznih pravic (npr. služnost, stavbna pravica).
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, vezane na prejšnji odstavek tega člena ter obseg in trajanje le-teh bodo podrobneje opredeljena v postopku izbire koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
9. člen 
(Pravice in obveznosti koncedenta)
Koncedent je upravičen:
– do zanesljive oskrbe s toplotno energijo ves čas trajanja koncesijskega razmerja,
– potrjevati cene dobavljene energije ter splošne akte koncesionarja (npr. program vzdrževanja, splošni pogoji, tarifni sistemi), ki jih je le-ta dolžan pripraviti skladno z veljavno zakonodajo, tem aktom ali koncesijsko pogodbo,
– izvajati nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja,
– po prenehanju koncesijskega razmerja brezplačno prevzeti oziroma pridobiti v last celotno infrastrukturo, namenjeno izvajanju koncesije ter evidence, vezane na infrastrukturo in izvajanje koncesije.
Koncedent je dolžan:
– zagotavljati sankcioniranje končnih odjemalcev in tretjih oseb, ki onemogočajo ali ovirajo izvajanje koncesije,
– obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah končnih odjemalcev ali tretjih oseb,
– objekte, ki so v lasti Občine Sodražica na naslovih Trg 25. maja 3, 13, 15 in 17 in Cesta Notranjskega odreda 10 ter se nahajajo na koncesijskem območju priključiti na distribucijski sistem koncesionarja in z njim skleniti pogodbo o dobavi toplotne energije.
Ceno dobavljene energije na podlagi predloga koncesionarja, kot tudi splošne akte iz druge alineje prvega odstavka tega člena, potrjuje Občinski svet Občine Sodražica.
10. člen 
(Pravice koncesionarja)
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe pravico zagotavljati oskrbo s toplotno energijo na koncesijskem območju in od končnih odjemalcev pridobiti plačilo za dobavljeno toplotno energijo.
Koncesionar ima pravico v izjemnih primerih in ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta, skleniti z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve, ki so predmet koncesije.
11. člen 
(Obveznosti koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
– pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem aktom, predpisi in koncesijsko pogodbo,
– zagotavljati končnim odjemalcem nediskriminatorno obravnavo ter kontinuirano oskrbo s toplotno energijo,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative ter standarde, povezane z izvajanjem predmeta koncesije,
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan,
– uporabljati, upravljati, obratovati in vzdrževati distribucijsko omrežje, kotlovnico, deponijo ter druge naprave, v skladu s programom vzdrževanja, ki ga pripravi koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo in pri tem vzdrževanje izvajati na način, da je infrastruktura s katero upravlja koncesionar do konca koncesijskega razmerja v normalnem delovanju in normalnem funkcionalnem stanju,
– izvesti izgradnjo distribucijskega sistema vključno z gradnjo kotlovnice ter deponije skladno s terminskim planom, opredeljenim v koncesijski pogodbi,
– prenesti v last koncedentu vso infrastrukturo (kotlovnico, deponijo, distribucijsko omrežje, toplotne postaje in druge pripadajoče naprave in napeljave), ki jih je zgradil koncesionar, po prenehanju koncesijskega razmerja v skladu s koncesijsko pogodbo,
– skladno z veljavno zakonodajo izdajati pogoje in soglasja za priključitev ter sklepati pogodbe za dobavo in odjem toplote s končnimi odjemalci,
– skrbeti za tekoče obveščanje končnih odjemalcev o dogodkih v zvezi z zagotavljanjem oskrbe s toplotno energijo,
– skladno z veljavnimi predpisi, tem aktom in koncesijsko pogodbo pripravljati, sprejemati in dajati koncedentu v potrditev program vzdrževanja, splošne pogoje in tarifne sisteme za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja ter druge akte, predvidene s predpisi,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
– voditi evidence v zvezi z izvajanjem koncesije, usklajene z evidencami koncedenta,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi ločeno računovodstvo,
– pripravljati ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane izvajanja koncesije, letna poročila ter druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na kateri so se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi z izvajanjem koncesije,
– omogočati koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem koncesije,
– obveščati pristojne organe (npr. inšpekcije) o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem koncesije.
12. člen 
(Odgovornost koncesionarja)
Koncesionar je odgovoren za izvajanje projekta oskrbe s toplotno energijo skladno s 5. členom tega akta na koncesijskem območju.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije skladno s tem aktom povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, končnim odjemalcem ali tretjim osebam. Koncesionar je dolžan za navedeno odgovornost skleniti ustrezno zavarovanje.
13. člen 
(Druge pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso opredeljene s tem aktom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje koncesijskega razmerja in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
14. člen 
(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem koncesije vršita župan, nadzorni svet in občinski svet.
Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžan poročati slednjemu o aktivnosti, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem koncesije.
IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA TER POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 
15. člen 
(Postopek izbire)
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. Sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.
Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z Zakonom o javnem naročanju in ob smiselni uporabi Zakona o javno- zasebnem partnerstvu.
V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov oziroma ponudnikov.
16. člen 
(Pogoji za izbiro koncesionarja)
Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da zanj niso podani razlogi za izključitev, navedeni v 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
– da ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 60 dneh pred rokom za oddajo prijave ali ponudbe,
– da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da razpolaga s finančnimi sredstvi potrebnimi za realizacijo investicije v vzpostavitev distribucijskega sistema oziroma da ima zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo investicije,
– da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi stroški vzpostavitve distribucijskega omrežja in izvajanja proizvodnje in distribucije toplotne energije,
– da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja predmeta koncesije in ima vzpostavljen sistem sledenja pri trgovini z lesnimi gorivi,
– da predloži elaborat o opravljanju predmeta koncesije z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti in finančno operativnega vidika,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev,
– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, javnemu partnerju, končnim odjemalcem ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo),
– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da sprejema vse obveznosti, določene s tem aktom in razpisno dokumentacijo,
– da poda pisno izjavo, s katero se zaveže vzdrževati in upravljati distribucijski sistem ter druge pripadajoče objekte, naprave in napeljave skozi celotno koncesijsko obdobje,
– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da je sposoben zagotavljati izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega akta, predpisov, normativov in standardov,
– da predloži bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izgradnjo distribucijskega sistema,
– da predloži opis tehnološke rešitve vzpostavitve distribucijskega omrežja, ki je skladen z zahtevami koncedenta,
– da predloži predlog tarifnega sistema, skladnega z zakonom in drugimi predpisi,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo drugi predpisi.
Kandidat mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka. Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.
17. člen 
(Merila za izbiro koncesionarja)
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena toplote za končnega odjemalca ali uporabnika,
– rok izgradnje infrastrukture distribucijskega sistema,
– ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije.
18. člen 
(Pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire koncesionarja se pooblasti občinsko upravo Občine Sodražica.
Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe se pooblasti župana.
19. člen 
(Strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člana strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morata biti navzoča najmanj dva člana strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki.
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme župan.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
V. TRAJANJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN NJEGOVE SPREMEMBE 
20. člen 
(Vzpostavitev)
Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
V primeru neskladja med tem aktom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega akta.
21. člen 
(Sprememba koncesijske pogodbe)
Koncedent ali koncesionar lahko predlagata spremembo koncesijske pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe,
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo,
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava predmeta koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo drugih kandidatov oziroma ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe ali prijave kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku podelitve koncesije oziroma izbora koncesionarja pritegnili še druge udeležence,
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesijskega razmerja spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi,
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije,
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji določenimi v 28. členu tega akta.
22. člen 
(Trajanje in podaljšanje razmerja)
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel ter zajema tako obdobje izgradnje distribucijskega omrežja kot tudi obdobje izvajanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo, v obsegu in skladno z opredelitvijo v 5. členu tega akta in kot je podrobneje opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.
V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v katerem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno pogodbo.
23. člen 
(Načini prenehanja koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba praviloma preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
24. člen 
(Odpoved pogodbe) 
Koncesijska pogodba lahko enostransko z odpovedjo koncedenta preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da je nastala ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem aktom ali koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko odpoved koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se enostransko odpove po sodni poti po pravilih pravdnega postopka. Postopek za odpoved pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Enostranska odpoved koncesijske pogodbe ni dopustna v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
25. člen 
(Sporazumna razveza koncesijske pogodbe) 
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin, ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
26. člen 
(Odvzem koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s tem aktom koncesionarju odvzame koncesijo.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti v za to s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati na način, določen s tem aktom,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno,
– zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta vse izvedene ukrepe in opremo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost predanih ukrepov in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.
27. člen 
(Odkup koncesije) 
Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
28. člen 
(Prenos koncesije) 
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe tega akta. O statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora, je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.
29. člen 
(Višja sila in spremenjene okoliščine) 
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati dejavnosti, ki so predmet koncesije tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava štejejo tudi spremembe pogojev izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije in ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske unije ali Republike Slovenije, če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar nemudoma obvestiti koncedenta in se dogovoriti o izvajanju dejavnosti, ki so predmet koncesije, v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja dejavnosti, ki so predmet koncesije v nepredvidljivih okoliščinah.
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub javnopravni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima slednji pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata koncedent in koncesionar nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
30. člen 
(Izločitvena pravica) 
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za objekte, naprave, napeljavo in drugo infrastrukturo potrebno za izvajanje koncesije, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
31. člen 
(Enostranski ukrepi v javnem interesu) 
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju,
– začasni prevzem objektov in vzpostavljenih ukrepov v upravljanje,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti izvedenih ukrepov,
– odvzem koncesije,
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
32. člen 
(Začasni prevzem objektov in ukrepov v upravljanje) 
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da začasno prevzeme objekte in vzpostavljene ukrepe v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(Razveljavitev akta)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 49/12).
34. člen 
(Uporaba prava za reševanje sporov) 
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja ter za razmerja do uporabnikov, se uporabi izključno slovensko pravo.
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi izvajanjem koncesije je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
35. člen 
(Veljavnost akta) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 357-2/17
Sodražica, dne 26. janurja 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.
Priloga 1: Koncesijsko območje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti