Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

166. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
167. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
168. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
169. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

170. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017
171. Uredba o spremembi Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
172. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Odloki

217. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

Sklepi

173. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

MINISTRSTVA

174. Pravilnik o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
175. Pravilnik o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije
176. Pravilnik o pogojih za izdajo potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah
177. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji
178. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije
179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil
180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest
181. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
182. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017
183. Znesek minimalne plače
184. Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov

USTAVNO SODIŠČE

185. Odločba o ugotovitvi, da členi 432, 433 in 434 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso bili v neskladju z Ustavo
186. Popravni sklep

BANKA SLOVENIJE

187. Sklep o razveljavitvi Sklepa o uporabi Smernic o kapitalskih ukrepih za dajanje kreditov v tujih valutah nevarovanim kreditojemalcem v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
188. Sklep o uporabi Smernic o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
189. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

190. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje
191. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Zazidalni načrt center Zreč
192. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2017
193. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2016
218. Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
219. Poročilo o gibanju plač za november 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

194. Statut Univerze v Ljubljani
195. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Braslovče

196. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Marovt - Rojšek)

Idrija

197. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija
198. Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
199. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji

Ivančna Gorica

201. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistični kamp »Park Loka«

Kamnik

202. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2017 v Občini Kamnik

Koper

203. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper
204. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper

Kranj

205. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017–2020

Ljubno

216. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Mozirje

206. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del

Murska Sobota

207. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
208. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)

Šmarje pri Jelšah

209. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
210. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
211. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
212. Sklep o ukinitvi družbene lastnine

Tržič

213. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2018

Vipava

214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Žalec

215. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

POPRAVKI

220. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
221. Popravek Vsebine in oblike diplome in magisterija IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti