Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

209. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017, stran 711.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/30 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 18. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2017 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
Znesek v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.286.144
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.853.218
70 DAVČNI PRIHODKI
7.069.409
700 Davki na dohodek in dobiček
6.361.115
703 Davki na premoženje
506.600
704 Domači davki na blago in storitve
201.694
71 NEDAVČNI PRIHODKI
783.809
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
659.809
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Denarne kazni
7.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000
714 Drugi nedavčni prihodki
108.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.453.087
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.453.087
 
73 PREJETE DONACIJE
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
979.839
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
961.343
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
18.496
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.936.112
40 TEKOČI ODHODKI
2.245.505
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
566.518
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.318
402 Izdatki za blago in storitve
1.426.069
403 Plačila domačih obresti
35.600
409 Rezerve
128.000
41 TEKOČI TRANSFERI
3.978.482
410 Subvencije
68.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.654.190
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
270.842
413 Drugi tekoči domači transferi
985.450
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
4.433.607
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.433.607
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
278.518
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
169.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
109.518
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–649.968
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
50.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
50.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
50.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
50.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
914.318
50 ZADOLŽEVANJE
914.318
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
382.826
55 ODPLAČILA DOLGA
382.826
550 Odplačila domačega dolga
382.826
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–68.476
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
531.492
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
649.968
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
100.991
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom;
2. Vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani;
3. Prihodki ožjih delov občine;
4. Prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo;
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
6. Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika. Za krajevne skupnosti pa o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje NRP) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
(proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2017 oblikujejo v višini 98.000 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 30.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen 
(dopolnitev in sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Župan lahko samostojno dopolni in sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do skupne letne vrednosti 50.000 EUR brez davka in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolgov) 
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 2.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2017 zadolžila do višine 914.318 EUR. Poroštev pa v letu 2017 ne bo dajala.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/2017-4
Šmarje pri Jelšah, dne 18. januarja 2017
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti