Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

204. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 700.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
Št. 012-1/2008
Koper, dne 23. decembra 2016
Župan 
Mestne Občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2016 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
1. 
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin – (območje razpršene in razložene poselitve) korigira – zamakne na obstoječi objekt zgrajen pred 31. 12. 1967, na parceli 5413/1, k.o. Truške.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 5413/2, k.o. Truške v celoti na območju za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve), parcele št. 5413/1, k.o. Truške v večinskem delu območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve) in v manjšem delu drugo območje kmetijskih zemljišč. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba na parcelah št. 284/9 in 284/10, obe k.o. Truške v celoti drugo območje kmetijskih zemljišč.
3. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) korigira – zamakne na obstoječi objekt na parceli št. 1612/2, k.o. Bertoki skladno z lokacijsko dokumentacijo št. projekta 77-21/203, november 1977.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 1612/2, k.o. Bertoki v celoti območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve). Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele 1612/1, k.o. Bertoki v večjem delu prvo območje kmetijskih zemljišč, v manjšem delu pa ureditveno območje za poselitev (območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo).
4. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parceli št. 3713, k.o. Sveti Anton meja ureditvenega območje za poselitev (območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo) zariše skladno s stanjem parcel leta 1980 in na podlagi sklepa št. 464-44/80 in sklepa Dn. Št. 1812/93.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 3713, k.o. Sveti Anton v celoti ureditveno območju za poselitev (območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo).
5. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) korigira – zamakne na obstoječi objekt na parceli št. 3175/4, k.o. Osp. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 3157/4, k.o. Osp v celoti območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve). Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 2787/9, 2787/10, 407, vse k.o. Osp, v celoti prvo območje kmetijskih zemljišč.
6. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) korigira – zamakne na obstoječi objekt na parceli 3347/4 k.o. Bertoki, skladno z lokacijskim dovoljenjem št. 351-188/93 z dne 3. 12. 1994. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 3347/4, k.o. Bertoki v večjem delu območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve) in v manjšem delu prvo območje kmetijskih zemljišč, skladno z grafičnim prikazom manjšega odstopanja od plana.
7. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) korigira – zamakne na obstoječi objekt na parceli 2281, k.o. Hribi. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 2281, k.o. Hribi v večjem delu območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve) v manjšem delu pa območje kmetijskih zemljišč, kot je določeno v grafičnem prikazu manjšega odstopanja od plana.
8. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parceli 1318/11, k.o. Bertoki meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) zariše skladno z lokacijsko dokumentacijo št.: 351-544/70, z dne 18. 3. 1981, za legalizacijo stanovanjske hiše. Iz lokacijske dokumentacije št.: 351-544/70 je razvidno, da gradbena parcela zavzema celotno parcelo št. 1318/11, k.o. Bertoki. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 1318/11, k.o. Bertoki, v celoti območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve).
9. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razložene in razpršene poselitve) na parceli št. 1651/1, k.o. Semedela zariše v skladu s prostorskim planom Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 7/94, 25/94,) pred digitalizacijo. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 1651/1, k.o Semedela, v celoti območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve).
10. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razpršene in razložene poselitve) na parceli št. 1726/2, k.o. Semedela, v isti velikosti koregira – zamakne na obstoječi objekt.
11. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje za stanovanja) na parceli št. 406/3, k.o. Škofije zariše v skladu s prostorskim planom Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 7/94, 25/94) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 406/3, k.o. Škofije, v celoti ureditveno območje za poselitev (območje za stanovanja).
12. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin (območje razložene in razpršene poselitve) na parcelah št., 4318 in 4319, obe k.o Bertoki zariše skladno z lokacijsko dokumentacijo št.: 351-681/86-8 z dne 26. 5. 1987.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št.: 4318 k.o. Bertoki v večjem delu območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve), v manjšem delu pa območje prvih kmetijskih zemljišč, parcela št. 4319 k.o. Bertoki je v večjem delu prvo območje kmetijskih zemljišč v manjšem delu pa območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve).
13. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se ureditveno območje za poselitev (območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo) na manjšem delu parcele št. 1150/18, k.o. Socerb, zariše v skladu s prostorskim planom Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 7/94, 25/9) pred digitalizacijo.
14. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 22. decembra 2016
Župan 
Mestne Občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    L A    D E L I B E R A Z I O N E 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
N. 012-1/2008
Capodistria, 23 dicembre 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 33/2001), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 22 dicembre 2016, la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
Con la presente deliberazione si approva la lieve difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione d’uso finalizzato delle aree, in conformità con i criteri di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 33/01).
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) viene modificato – esteso al fabbricato preesistente costruito precedentemente al 31/12/1967, sulla particella catastale 5413/1 c.c. di Truške.
In seguito alla lieve difformità dal piano, la destinazione d'uso della particella catastale n. 5413/2, c.c. di Truške diventa integralmente area insediativa (area destinata all’edificazione sparsa e disaggregata), della particella catastale 5413/1, c.c. di Truške diventa nella parte prevalente area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata) e in minima parte area agricola di seconda categoria. In seguito alla lieve difformità dal piano, le particelle catastali n. 284/9 e 284/10, entrambe c.c. di Truške, diventano integralmente parte delle aree agricole di seconda categoria.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone abitative (area di edificazione sparsa e disaggregata) viene modificato – esteso al fabbricato preesistente sulla particella catastale n. 1612/2, c.c. di Bertocchi in conformità con la documentazione relativa alla concessione di sito del progetto n. 77-21/203, novembre 1977.
In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 1612/2, c.c. di Bertocchi diventa integralmente parte dell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata). In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 1612/1, c.c. di Bertocchi diventa prevalentemente zona agricola di prima categoria, in minima parte viene invece conferita la destinazione d’uso abitativa (zona extraurbana a destinazione d’uso promiscuo).
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine della zona insediativa (area insediativa extraurbana a destinazione d’uso promiscuo) sulla particella catastale n. 3713, c.c. di Sveti Anton viene tracciato in conformità con lo stato delle particelle catastali antecedente all'anno 1980 nonché sulla base della delibera n. 464-44/80 e delibera Dn. n. 1812/93.
In seguito alla lieve difformità dal piano, la particella catastale n. 3713. c.c. di Sveti Anton diventa integralmente parte dell’area insediativa (zona extraurbana a destinazione d’uso promiscuo).
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) viene modificato – esteso al fabbricato preesistente sulla particella catastale n. 3175/4, c.c. di Osp. In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 3157/4, c.c. di Osp diventa integralmente parte dell'area insediativa (area destinata all’edificazione sparsa e disaggregata). In seguito alla lieve difformità dal piano, le particelle catastali n. 2787/9, 2787/10, 407, tutte c.c. di Osp, diventano integralmente parte della zona agricola di prima categoria.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) viene modificato – esteso al fabbricato preesistente sulla particella catastale n. 3347/4 c.c. di Bertocchi, in conformità con la concessione di sito n. 351-188/93 del 3 dicembre 1994. In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 3347/4, c.c. di Bertocchi diventa prevalentemente parte dell’area insediativa (zona extraurbana a destinazione d’uso promiscuo), in minima parte zona agricola di prima categoria, in conformità con il grafico della lieve difformità del piano.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) viene modificato – esteso al fabbricato preesistente sulla particella catastale n. 2281, c.c. di Hribi. In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 2281, c.c. di Hribi diventa prevalentemente parte dell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata), in minima parte zona di terreni agricoli, in conformità con il grafico della lieve difformità del piano.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) sulla particella catastale n. 1318/11, c.c. di Bertocchi viene tracciato in conformità con la documentazione relativa alla concessione di sito n. 351-544/70, del 18 marzo 1981, ai fini della legalizzazione dell'abitazione privata. Dalla documentazione relativa alla concessione di sito n.351-544/70 si evince che il terreno edificabile occupa l'intera particella catastale n.1318/11, c.c. di Bertocchi. In seguito alla lieve difformità dal piano, la particella catastale n.1318/11 c.c. di Bertocchi diventa integralmente parte dell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata).
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) sulla particella catastale n. 1651/1, c.c. di Semedella viene tracciato in conformità al piano territoriale Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 25/86, 14/95, 11/98) e Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 36/86, 7/94, 25/94) prima della digitalizzazione. In seguito alla lieve difformità dal piano, la particella catastale n. 1651/1, c.c. di Semedella diventa integralmente parte dell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata).
10 
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) sulla particella catastale n. 1726/2, c.c. di Semedella viene modificato nella stessa dimensione – esteso al fabbricato preesistente.
11 
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area con destinazione residenziale) sulla particella catastale n. 406/3, c.c. di Škofije viene tracciato in conformità al piano territoriale Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 14/95, 11/98) e Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 7/94, 25/94,) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, la particella catastale n. 406/3, c.c. di Škofije diventa integralmente parte dell’area insediativa (area con destinazione residenziale).
12 
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle zone insediative (area di edificazione sparsa e disaggregata) sulle particelle catastali n. 4318 e 4319, entrambe c.c. di Bertocchi, viene tracciato in conformità con la documentazione relativa alla concessione di sito n: 351-681/86-8 del 26 maggio 1987.
In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 4318, c.c. di Bertocchi diventa prevalentemente parte dell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata), in minima parte area agricola di prima categoria, la particella catastale n. 4319, c.c. di Bertocchi diventa prevalentemente parte dell’area agricola di prima categoria, nella parte più ridotta ricade nell’area insediativa (area di edificazione sparsa e disaggregata).
13 
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, la zona insediativa (zona extraurbana a destinazione d’uso promiscuo) di una parte minore della particella catastale n. 1150/18, c.c. di Socerb, vengono tracciate in conformità al piano territoriale – Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 14/95, 11/98) e Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 7/94, 25/94) prima della digitalizzazione.
14 
La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 22 dicembre 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti