Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1132/17, Stran 171
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2017
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– poslovanja izvajalcev s sedežem na območju Občine Medvode;
– projektov.
Izvajalci lahko na javni razpis prijavijo:
– en program poslovanja izvajalca s sedežem na območju Občine Medvode;
– največ dva projekta izvajanja socialnega varstva občanov Občine Medvode.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci s področja socialnega varstva:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;
– organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe, utemeljene na značilnostih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine Medvode;
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, in sicer: otrok in mladine ter starejših občanov Občine Medvode.
4. Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali izvajajo programe s področja socialnega varstva na območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in območje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno vključujejo občane Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– vsak prijavljeni program izvajalca (poslovanje ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa.
5. Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2017 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Upravičeni stroški:
– poslovanje izvajalca s sedežem na območju Občine Medvode (upravičeni stroški: stroški telekomunikacij (telefon, medomrežje), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno);
– projekt (upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program za materialno ogrožene skupine prebivalstva (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela), stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, strošek nakupa prehrambnih izdelkov, ki se delijo na taborjenjih ali letovanjih ali v humanitarne namene, strošek nakupa higienskih pripomočkov in drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo projekta, in sicer: stroški obveščanja, prevoza in drugi materialni stroški).
Neupravičeni stroški:
– stroški poslovanja izvajalcev s sedežem izven območja Občine Medvode;
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij;
– nakup opreme ali rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin ali opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu;
– stroški prehrane (razen nakupa hrane, ki se deli na taborjenjih, letovanjih ali v humanitarne namene);
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa, je 30.000 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Razpisnik lahko v primeru velikega števila prijav predlagateljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
8. Prijavitelji lahko z istim programom in projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2017.
9. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2017.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
11. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – socialna dejavnost 2017 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
12. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne vloge.
13. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2017.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
15. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) besedilo javnega razpisa;
b) Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode;
c) prijavni obrazec;
d) vzorec pogodbe;
e) zahtevek za izplačilo;
f) obrazec poročila o porabi sredstev.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti