Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

173. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, stran 555.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14 in 61/16) se v prvem odstavku 4. člena za osemnajsto alinejo doda nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– 82.200 Dejavnosti klicnih centrov«.
Dosedanja devetnajsta do enaindvajseta alineja postanejo dvajseta do dvaindvajseta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni zavod v okviru registrirane dejavnosti opravlja naslednje naloge:
1. načrtuje, organizira, vzpostavlja in upravlja zaprto enotno omrežje elektronskih komunikacij ter povezave za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, ki so uporabniki storitev javnega zavoda, ter povezave z drugimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini;
2. razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise;
3. upravlja nacionalno infrastrukturo za zmogljivo omrežno računalništvo;
4. organizira in opravlja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na strokovnih področjih delovanja;
5. v skladu z vlogo v sistemu kibernetske varnosti v državi opravlja naloge nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente (SI-CERT): koordinira postopke razreševanja omrežnih incidentov, tehnično svetuje ob vdorih in zlorabah, upravitelje omrežij in javnost opozarja na trenutne grožnje na elektronskih omrežjih ter sodeluje pri programih ozaveščanja s področja varnosti omrežij in informacij;
6. izvaja aplikativno raziskovanje in razvoj v okviru nacionalnega programa, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost;
7. zagotavlja članstvo in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektih na strokovnih področjih delovanja;
8. opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo domeno.si;
9. upravlja vrhnje internetno vozlišče SIX;
10. opravlja druge naloge iz letnega programa dela.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naloge iz 1., 2., 3., 4., in 6. točke prejšnjega odstavka spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za izobraževanje in znanost, naloge iz 5., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka pa v pristojnost ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo. Pristojnost glede 7. in 10. točke prejšnjega odstavka se določi v letnem programu dela glede na vsebino naloge.«.
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše kriterije za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev sprejme svet zavoda s soglasjem ministrstva, pristojnega za izobraževanje in znanost.«.
3. člen 
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »ministrstva, pristojnega za šolstvo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za izobraževanje«.
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. obravnava in sprejema poročilo o izvajanju programa dela s finančnim načrtom javnega zavoda;«.
Črta se 4. točka.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 4. do 8. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja sprejema statut in imenuje ter razrešuje direktorja javnega zavoda.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) K programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda daje soglasje ministrstvo, pristojno za izobraževanje in znanost. K programu dela in finančnemu načrtu, ki se nanaša na naloge iz 5., 8. in 9. točke, ter iz 7. in 10. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa, če gre za nalogo, ki jo financira ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, daje soglasje tudi ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo.«.
5. člen 
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pristojnosti strokovnega sveta:
– daje mnenja o odprtih strokovnih vprašanjih glede razvoja in delovanja javnega zavoda;
– sprejema stališča o predlogu programa dela javnega zavoda;
– sprejema stališča o ravni kakovosti storitev javnega zavoda;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ali statutom zavoda.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejše naloge, način izvolitve in delovanje članov strokovnega sveta se določijo s statutom. Povračila stroškov in drugi prejemki se članom strokovnega sveta izplačujejo pod pogoji in v višini, kot je določeno za svet zavoda.«.
6. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvajanje nalog iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa se javnemu zavodu zagotovijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi pogodbe o financiranju izvedbe letnega programa dela (v nadaljnjem besedilu: pogodba), ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje in znanost, in sicer za naloge iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa ter na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo, in sicer za naloge iz 5. in 9. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa. Sredstva za izvajanje nalog iz 7. in 10. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa se zagotavljajo na podlagi pogodbe, ki se sklene z ministrstvom, pristojnim glede na vsebino naloge iz letnega programa dela.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Javni zavod lahko za opravljanje nalog, določenih z letnim programom dela, pridobi tudi druga proračunska sredstva ali sredstva iz drugih virov in o tem sklene ustrezno pogodbo.«.
7. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki v skladu s predpisi odloča, na predlog direktorja, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.«.
8. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) O načinu kritja presežka odhodkov nad prihodki v skladu s predpisi odloča, na predlog direktorja, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
(2) Ustanovitelj ne krije pri opravljanju tržne dejavnosti nastalega presežka odhodkov nad prihodki.«.
Prehodna in končna določba 
9. člen 
Javni zavod uskladi splošne akte z določbami tega sklepa v dveh mesecih od njegove uveljavitve.
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-1/2017
Ljubljana, dne 26. januarja 2017
EVA 2016-3330-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti