Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1126/17, Stran 186
V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje
splošne volitve 
v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.
Splošno
Za dan razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 27. januar 2017.
Vsi člani Vzajemne so glede na starost razporejeni v pet starostnih razredov, in sicer:
I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 14. 1. 1981 in mlajši;
II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 16. 7. 1969 do vključno 13. 1. 1981;
III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 26. 9. 1958 do vključno 15. 7. 1969;
IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 23. 12. 1946 do vključno 25. 9. 1958;
V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 22. 12. 1946 in starejši.
V vsakem starostnem razredu se izvoli devet zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju zastopniki) ter po 2 nadomestna zastopnika članov Vzajemne (v nadaljevanju nadomestni zastopnik) za vsakega zastopnika. Skupaj se v skupščino izvoli 45 zastopnikov ter 90 nadomestnih zastopnikov.
Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen
Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 12. 2016 člani Vzajemne. Člani Vzajemne so vsi, ki imajo z Vzajemno sklenjeno zavarovalno pogodbo, katere čas trajanja je eno leto ali več. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico voliti zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo.
Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 12. 2016 člani Vzajemne že najmanj eno leto. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so zavarovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Če članu po opredeljenem datumu preneha članstvo, izgubi pasivno volilno pravico.
Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna, in člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne.
Aktivno in pasivno volilno pravico kakor tudi podajanje podpore k volilnemu predlogu uresničuje član Vzajemne samo znotraj svojega starostnega razreda.
Postopek kandidiranja
Pogoj za veljavnost kandidature za zastopnika je predložitev volilnega predloga. K volilnemu predlogu člani Vzajemne lahko dajejo podporo – vsak član Vzajemne lahko poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu.
Kot veljaven se šteje volilni predlog, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravočasen: predložen mora biti najkasneje do vključno 16. 2. 2017, in sicer na vložišče na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne dostave volilnega predloga so uradne ure na vložišču Vzajemne, d.v.z., vsak delovni dan od 8. do 15. ure;
2. je pripravljen na obrazcu »Volilni predlog, in sicer obrazec 1A oziroma obrazec 1B«. Obrazca sta objavljena na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.;
3. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani člana Vzajemne istega starostnega razreda kot je kandidat/i;
4. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno volilno pravico;
5. vsebovati mora navedbo najmanj enega in največ sedemindvajset kandidatov;
6. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in člana/ov, ki kandidatu/om dajejo podporo (podporni člani);
7. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter navedbo izobrazbe predlaganega/ih kandidata/ov;
8. vsebovati morajo pisno izjavo predlaganega/ih kandidata/ov o soglasju h kandidaturi. Če je za istega/iste kandidata/e že predloženo njegovo/njihovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponovno predložiti.
Največje število kandidatov posameznega starostnega razreda, ki so uvrščeni na glasovnico posameznega starostnega razreda, je štiriinpetdeset. Morebitni presežek kandidatov v posameznem starostnem razredu bo volilna komisija izločila, in sicer na naslednji način:
1. izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel kandidat s strani članov Vzajemne;
2. če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se bo med kandidati, ki bodo imeli enak obseg podpore, in bi bili uvrščeni na glasovnico, če ne bi bilo drugih kandidatov z enakim obsegom podpore, izvedel žreb.
Vsi kandidati, ki bodo potrjeni s strani volilne komisije, bodo predstavljeni na spletnih straneh Vzajemne, po posameznih starostnih razredih.
Če bo v posameznem ali vseh starostnih razredih predlagano manj kot sedemindvajset kandidatov, se bo rok za predložitev volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustrezno javno objavljeno.
Gradivo za glasovanje
Vsak član Vzajemne po pošti, in sicer na zadnji naslov za prejem pošte, kot ga je posredoval Vzajemni oziroma na stalni ali začasni naslov člana, prejme gradivo, ki ga potrebuje za izvedbo glasovanja.
Član Vzajemne lahko glasuje za enega do največ sedemindvajset kandidatov, in sicer z ustrezno označbo kandidata oziroma kandidatov na glasovnici. Vsak član Vzajemne ima pravico glasovati samo enkrat – samo enkrat oddati svoj glas.
Način glasovanja
Člani Vzajemne lahko glasujejo v okviru rednega ali predčasnega glasovanja. Član Vzajemne ne more pooblastiti druge osebe, da glasuje zanj, prav tako ne more na drugo osebo prenesti aktivne volilne pravice.
Predčasno glasovanje
1. Glasovanje po internetu: Glasovanje po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne, https://www.vzajemna.si/glasovanje, in traja od vključno 15. 3. 2017 do vključno 24. 3. 2017, in sicer od 00.00 ure do 24. ure vsakega dne.
2. Glasovanje po pošti: Član Vzajemne po pošti glasuje tako, da izpolni glasovnico, ter jo v zaprti povratni kuverti pošlje na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Glasovnice se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na vložišče Vzajemne. Glasovnice, prejete po faxu, so neveljavne. Glasovanje po pošti traja od 15. 3. 2017 do vključno 24. 3. 2017.
Za pravočasno prejete se štejejo tiste glasovnice, ki so na opredeljeni naslov predložene (prejete) najkasneje zadnji dan roka, to je do vključno 24. 3. 2017. Glasovnice, prejete po opredeljenem roku, ne glede na to, kdaj so poslane, se štejejo za prepozne in s tem za neveljavne.
3. Glasovanje na mobilnem volišču: V primeru, ko je na posameznem kraju (poslovni prostori gospodarskih družb, pravnih oseb civilnega prava (domovi za ostarele, zavodi) ipd.) mogoče zagotoviti glasovanje več kot 500 članov Vzajemne, se na podlagi posredovanega zahtevka izvede glasovanje na mobilnem volišču. Glasovanje na mobilnih voliščih traja od 20. 3. 2017 do 24. 3. 2017, in sicer vsak dan od 9. do 17. ure.
Zahtevek za glasovanje na mobilnem volišču se mora volilni komisiji Vzajemne predložiti najkasneje do vključno 13. 3. 2017. Pisni zahtevek lahko vloži pooblaščeni predstavnik vsaj 500 članov. Zahtevku morajo biti priloženi podatki o številu članov, lokaciji, kjer naj se izvede mobilno glasovanje, ter datumu izvedbe glasovanja. Volilna komisija najkasneje dva delovna dneva pred dnem začetka mobilnega glasovanja pisno odgovori na posamezni zahtevek za izvedbo mobilnega glasovanja, in sicer tako, da zahtevek potrdi in določi čas in kraj izvedbe mobilnega glasovanja, ali zahtevek kot neustrezen zavrne.
Z upoštevanjem razpoložljivosti mobilnih volišč se bo glasovanje na mobilnem volišču lahko izvedlo tudi v primeru, če bo to zahtevalo manj kot 500 in več kot 100 članov Vzajemne.
Redno glasovanje
Glasovanje se bo izvajalo na voliščih, ki bodo na vseh poslovalnicah Vzajemne, in sicer:
v ponedeljek, 3. 4. 2017, od 9. do 17. ure, na sedežih Poslovnih enot:
– Poslovna enota Celje, Ljubljanska cesta 18/d, Celje
– Poslovna enota Koper, Pristaniška 14, Koper,
– Poslovna enota Kranj, Koroška cesta 1, Kranj,
– Poslovna enota Ljubljana, Mala ulica 3, Ljubljana,
– Poslovna enota Maribor, Gosposka 8-10, Maribor,
– Poslovna enota Murska Sobota, Slovenska ulica 48, Murska Sobota,
– Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 7, Novo mesto,
– Poslovna enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 2, Ravne na Koroškem.
ter
v sredo, 5. 4. 2017, od 9. do 17. ure, na poslovalnicah:
– Poslovalnica Mozirje, Šmihelska cesta 2,
– Poslovalnica Šentjur, Drofenikova ulica 15,
– Poslovalnica Žalec, Ulica talcev 1,
– Poslovalnica Ajdovščina, Tovarniška cesta 2b,
– Poslovalnica Cerknica, Partizanska cesta 2a,
– Poslovalnica Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 25a,
– Poslovalnica Nova Gorica, Delpinova ulica 7a,
– Poslovalnica Piran-Lucija, Obala 114,
– Poslovalnica Postojna, Ulica 1. maja 2,
– Poslovalnica Sežana, Partizanska cesta 66d,
– Poslovalnica Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 7,
– Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 10,
– Poslovalnica Idrija, Lapajnetova ulica 2,
– Poslovalnica Kranj, Zlato polje 2,
– Poslovalnica Jesenice, Lekarna Plavž, Cesta maršala Tita 77,
– Poslovalnica Radovljica, Kranjska cesta 1,
– Poslovalnica Škofja Loka, Kapucinski trg 8,
– Poslovalnica Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 23,
– Poslovalnica Železniki, Češnjica 9,
– Poslovalnica Ljubljana, Vošnjakova ulica 2,
– Poslovalnica BTC City Ljubljana – dvorana A, Šmartinska cesta 152,
– Poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 72,
– Poslovalnica Grosuplje, Taborska cesta 4,
– Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska cesta 4a,
– Poslovalnica Litija, Ponoviška cesta 3,
– Poslovalnica Trbovlje, Mestni trg 5a,
– Poslovalnica Vrhnika, Ljubljanska cesta 16,
– Poslovalnica CITY Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
– Poslovalnica Lenart, Kraigherjeva ulica 19b,
– Poslovalnica Ormož, Ptujska cesta 25,
– Poslovalnica Ptuj, Minoritski trg 4,
– Poslovalnica Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 21,
– Poslovalnica Gornja Radgona, Partizanska cesta 20,
– Poslovalnica Lendava, Kranjčeva ulica 4,
– Poslovalnica Ljutomer, Slavka Osterca ulica 14,
– Poslovalnica Brežice, Černelčeva cesta 3a,
– Poslovalnica Črnomelj, Kolodvorska cesta 17,
– Poslovalnica Kočevje, Ljubljanska cesta 25,
– Poslovalnica Krško, Bohoričeva ulica 9,
– Poslovalnica Ribnica, Majnikova ulica 1,
– Poslovalnica Sevnica, Trg svobode 12,
– Poslovalnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37,
– Poslovalnica Slovenj Gradec, Partizanska pot 16,
– Poslovalnica Velenje, Trg mladosti 6.
Član Vzajemne lahko pri rednem glasovanju glasuje na kateremkoli volišču. Član Vzajemne naj ima s seboj osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje), ki izkazuje njegovo identiteto.
Na volišču rednega glasovanja so lahko prisotni tudi kandidati in opazovalci, člani Vzajemne, in sicer največ eden iz vsakega starostnega razreda. Kandidati in opazovalci, ki bi želeli biti prisotni na posameznem volišču rednega glasovanja, morajo to pisno sporočiti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Volilno komisijo«, in sicer najkasneje do 28. 3. 2017 za prisotnost na glasovanju na voliščih, ki bodo na sedežih Poslovnih enot dne 3. 4. 2017, oziroma do 30. 3. 2017 za prisotnost na glasovanju na voliščih, ki bodo na poslovalnicah dne 5. 4. 2017.
Volilna komisija
Volilna komisija ima sedem članov, in sicer: Polona Lindič, Matjaž Ukmar, Jože Benec, Mirjan Troha, Ana Bilbija, Aleksandra Podgornik in Neven Cvitanović. Izid volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila volilna komisija, bo objavljen na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.
Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami
Pravilnik o volitvah, ki podrobneje določa volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ter drugi dokumenti in obrazci, ki se jih uporablja v volilnih postopkih, so na vpogled članom Vzajemne na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ter objavljeni na spletni strani družbe, www.vzajemna.si., in sicer z upoštevanjem rokovnika posameznih volilnih opravil.
Kakršnekoli spremembe glede datumov izvedbe posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporočene članom Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti