Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1134/17, Stran 173
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2017
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi naslednje število programov:
– en program poslovanja;
– največ dva projekta.
3. Na razpisu lahko sodelujejo organizacije, navedene v šesti in sedmi alineji 3. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– vsak prijavljeni program prijavitelja (poslovanje ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa;
– nima neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
4. Za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki jih je kot javne zavode ustanovila Občina Medvode.
5. Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov v letu 2017, so določena v Pravilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Upravičeni stroški za poslovanje so: stroški telekomunikacij (telefon, medomrežje), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno).
Upravičeni stroški za projekte so: stroški dela oseb, ki izvajajo otroške oziroma mladinske programe (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela), stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, stroški obveščanja, prevoza ter drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo projekta.
7. Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij;
– nakup opreme ali rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin ali opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
8. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je 8.200 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
Občina bo posamezen program sofinancirala največ v višini 80 % celotne vrednosti programa.
Občina bo sofinancirala samo tiste programe, ki bodo zbrali vsaj 50 % vseh možnih točk.
V primeru velikega števila uspešnih prijav predlagateljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko razpisnik določi število točk, ki jih mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
9. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2017.
10. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2017.
11. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
12. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – mladina 2017 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
13. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
14. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene.
15. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2017.
16. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
17. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– Pravilnik o o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
18. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode prek tel. 361-95-25 (Tatjana Komac) in 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti