Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1181/17, Stran 184
Na podlagi 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Republike Slovenije objavlja
ponovni javni poziv 
za zbiranje prijav možnih kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, pri čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost na dosedanjih delovnih mestih in ugled;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo kandidata, v kateri navede, ali kandidira za predsednika Fiskalnega sveta ali kandidira za člana Fiskalnega sveta ali vlaga kandidaturo hkrati za predsednika in člana Fiskalnega sveta;
2. življenjepis (priporočeno: Europass življenjepis, dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae);
3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
4. dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu. Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga je opravljal oziroma ga opravlja pri posameznem delodajalcu;
5. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
6. pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo;
7. obrazložitev prijave;
8. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance preveri resničnost podatkov navedenih v prijavi, ter obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja.
Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 27. februarja 2017 na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, z označbo “za ponovni javni poziv št. 110-62/2015 za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Nepravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V primeru nepopolne vloge bodo kandidati pozvani k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v roku 5 dni od poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.
Za dodatne informacije o objavi pokličite Katjo Novak na tel. 01/369-66-31.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti