Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji, stran 682.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 16. seji dne 19. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji (Uradni list RS, št. 14/13, 53/14) se črta 3. člen.
2. člen 
V 4. členu se poglavja D., E., F., G. in H. spremenijo tako, da se glasijo:
» D. KARTOGRAFSKI DEL OPPN ROŽNA
1. Grafični Izsek iz OPN Občine Idrija M 1:1000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500
3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:1000
5. Zazidalna situacija – nivo Lapajnetova ulica M 1:500
6. Zazidalna situacija – nivo Rožna ulica M 1:500
7. Prikaz rušitev M 1:500
8. Zazidalna situacija – faznost gradnje M 1:500
9. Zakoličbena situacija M 1:500
10. Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500
11. Prikaz prometne ureditve M 1:500
12. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave M 1:500
13. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:500
14. Prikaz značilnih prerezov M 1:250
15. Informativni 3D prikaz novogradnje
E. PRILOGE OPPN ROŽNA
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta OPN
3. Smernice nosilcev urejanja prostora
4. Hidrološko hidravlična analiza
5. Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav
6. Geološko geomehansko poročilo
7. Spis postopka priprave OPPN Rožna ID 12/1
a. Sklep o začetku postopka priprave OPPN Rožna ID 12/1
b. Sodelovanje javnosti: Javna razgrnitev OPPN Rožna ID 12/1
Javna obravnava
Stališča do pripomb
8. Obrazložitev in utemeljitev postopka priprave OPPN
F. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
1. Mnenja nosilcev urejanja prostora
G. ODLOČBA O CPVO
H. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA«
3. člen 
V 7. členu se poglavje »Zazidalna zasnova« spremeni tako, da se glasi:
»Zazidalna zasnova
V območju OPPN so predvidene sledeče gradnje:
– gradnja novega objekta – ureditev stanovanjske soseske z možnostjo ureditve poslovnih prostorov v pritličju in visokem pritličju;
– rekonstrukcija in gradnja prizidkov k obstoječim objektom;
– odstranitev obstoječih objektov;
– spremembe, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
V območju OPPN so dopustne spremembe namembnosti objektov v skladu z namensko rabo prostora.«
4. člen 
V 8. členu se v prvem stavku drugega odstavka poglavja »Novogradnje« za besedo »Idrija« doda besedo »mesto«.
V prvem stavku poglavja »Obstoječi objekti« se za besedo »rekonstrukcija« doda besedilo »in sprememba namembnosti«.
V poglavju »Obstoječi objekti« se pri tretjem odstavku za besedo »prizidkov« doda besedilo »in nadstreškov«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0007/2011
Idrija, dne 19. januarja 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti