Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Št. 11000-01/2017-1 Ob-1137/17, Stran 182
Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 10. redne seje Sveta zavoda Vrtca Šoštanj z dne 16. 1. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 14. 6. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisno prijavo z dokazili, ki jih mora kandidat priložiti:
– dokazila izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet zavoda Vrtca Šoštanj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti