Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

205. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017–2020, stran 703.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, način, upravičence in vrste pomoči za izvedbo posameznega ukrepa Mestne občine Kranj s ciljem spodbujanja ekonomskega razvoja starega Kranja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8).
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
(1) Sredstva za spodbujanje ekonomskega razvoja starega Kranja se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Kranj.
(2) S proračunom Mestne občine Kranj za tekoče leto se določijo vrste pomoči in višina sredstev za pomoči.
(3) Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodelujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa skladno z veljavnimi predpisi.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. "mikro, malo in srednje veliko podjetje" pomeni enotno podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
2. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
4. »stari Kranj« pomeni ožje in širše območje starega mestnega jedra Kranja, določeno z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83);
5. »Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013« pomeni Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8).
5. člen 
(ukrepi in vrste pomoči) 
Ukrepa za spodbujanje razvoja starega Kranja sta:
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem območju starega Kranja in
– sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju.
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci ukrepa so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v nadaljevanju tega pravilnika za posamezni ukrep.
(2) Upravičenec se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 obravnava kot enotno podjetje.
(3) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(4) Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
7. člen 
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
(1) Intenzivnost dodeljene pomoči se določi v javnem razpisu, vendar ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) V kolikor je seštevek zneskov pomoči vsem upravičencev na posameznem razpisu višji kot pa je zagotovljenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za posamezno leto, se sredstva preračunajo po deležu (količniku) sofinanciranja z matematično formulo.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnjih odstavkov tega člena se pomoč na upravičenca ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči de minimis se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, izvedenih skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in s tem pravilnikom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja starega Kranja:
– dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– podati izjavo v primeru, da je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč za financiranje istega ukrepa, upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora predložiti zahtevane dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo in voditi ustrezne evidence, določene z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev ter hraniti vso dokumentacijo najmanj 5 let po izvedenem plačilu.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za posamezne namene po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
II. POMOČI DE MINIMIS 
9. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, ki opravljajo dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(5) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnost v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te odredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
10. člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
III. UKREP SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V OŽJEM OBMOČJU STAREGA KRANJA 
11. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja.
(2) Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov niso najemniki, ki bodo v teh poslovnih prostorih opravljali naslednje dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– rudarstvo;
– oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
– gradbeništvo;
– trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
– gostinstvo;
– dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.
12. člen 
(posebni pogoji) 
(1) Posebni pogoji za dodeljevanje pomoči za najemnine poslovnih prostorov v ožje območju starega Kranja:
– poslovni prostori se morajo nahajati v ožjem območju starega Kranja: območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prelaz, Reginčeva, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha;
– poslovni prostori morajo biti prazni na dan objave javnega razpisa, kar pomeni, da bodoči najemniki poslovnih prostorov pričnejo opravljati dejavnost tako, da odprejo poslovni prostor za uporabnike od prvega naslednjega dne po objavi javnega razpisa dalje.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za ta ukrep se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
13. člen 
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
(1) Upravičeni stroški za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov so neto najemnine poslovnih prostorov za obstoječe prazne poslovne prostore v ožjem območju starega Kranja.
(2) Upravičeni stroški nastanejo z dnem, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike oziroma uporabnike (na dan objave javnega razpisa mora biti poslovni prostor prazen).
(3) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov znaša 6.000 EUR za poslovni prostor.
14. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Vloga za prijavo na javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov na ožjem območju starega Kranja mora vsebovati izpolnjene in podpisane prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
(2) Vlogi morajo biti obvezno priloženi tudi naslednji dokumenti:
– potrdilo pristojnega finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji,
– izjavo o poravnanih vseh finančnih obveznosti do Mestne občine Kranj,
– kopijo najemne pogodbe ali izjavo lastnika poslovnega prostora, da bo do najema prišlo v letu, na katerega se nanaša javni razpis ter
– ustrezno dokazilo o lastništvu poslovnega prostora v primeru, da lastništvo zemljiškoknjižno ni urejeno.
(3) Podrobnejša vsebina vloge se določi v posameznem javnem razpisu.
IV. UKREP SOFINANCIRANJE OBNOVE STAVB V STAREM KRANJU 
15. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju so fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb na območju starega Kranja ali investitorji, ki imajo izkazano pravico graditi na stavbah na območju starega Kranja.
(2) V primeru stavbe, kjer je vzpostavljena etažna lastnina, se morajo prosilci izkazati s sklepom etažnih lastnikov za obnovo stavbe, ki mora biti sprejet z zakonsko zahtevano večino glasov.
16. člen 
(posebni pogoji) 
(1) Posebni pogoji za dodeljevanje pomoči za obnovo stavb v starem Kranju:
– obnove stavb se morajo izvajati na območju starega Kranja,
– obnove stavb morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za ta ukrep se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
17. člen 
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
(1) Upravičeni stroški za ukrep obnove stavb so lahko za namen obnove:
– fasade,
– strehe,
– stavbnega pohištva.
(2) Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezni namen ukrepa obnove stavb znaša 8.000 EUR.
18. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Vloga za prijavo na javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju mora vsebovati izpolnjene in podpisane prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
(2) Vlogi morajo biti obvezno priloženi tudi naslednji dokumenti:
– potrdilo pristojnega finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji,
– izjavo o poravnanih vseh finančnih obveznosti do Mestne občine Kranj,
– ustrezno dokazilo o lastništvu ali solastništvu stavbe,
– kulturnovarstvene pogoje ter
– predračunsko vrednost predvidene investicije v EUR skupaj s popisom del.
(3) Podrobnejša vsebina vloge se določi v posameznem javnem razpisu.
V. POSTOPEK PRIDOBITVE POMOČI 
19. člen 
(vloga za dodelitev sredstev) 
(1) Upravičenec mora k vlogi tudi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Upravičenec, ki je pravna oseba, mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 9. člena tega pravilnika,
– izjavo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih iz naslova plač in socialnih prispevkov.
(3) Podrobnejša vsebina vloge in predpisana dokumentacija se določi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
20. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, s sklepom odloča direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
21. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
22. člen 
(obveznosti občine) 
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Upravičenca, ki je fizična oseba, pri kateri ne gre za pomoč dodeljeno po pravilu de minimis, bo občina s sklepom pisno obvestila o dodelitvi in o odobrenem znesku sofinanciranja.
(3) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(4) Občina je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu o višini, vrsti in namenu dodeljenih sredstev v rokih, opredeljenih s predpisi s tega področja.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
23. člen 
(nadzor) 
Namensko porabo proračunskih sredstev pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu spremljata pristojna strokovna komisija in občinska služba pristojna za posamezen ukrep iz 5. člena tega pravilnika.
24. člen 
(sankcije) 
(1) V primeru, če se ugotovi,
– da je bilo dodeljeno sofinanciranje delno ali v celoti nenamensko porabljeno,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sofinanciranja navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel sofinanciranje v nasprotju z 10. členom tega pravilnika,
– da upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem razpisu.
VII. KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2017–2020.
Št. 007-3/2016-2-46/03
Kranj, dne 21. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti