Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

198. Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, stran 677.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 16. seji dne 19. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa postopek in pogoje za oddajo v najem ter način določitve najemnin za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija (v nadaljevanju: zemljišče).
2. člen 
Zemljišča po tem odloku so:
– površine trgov, cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za trgovske ali gostinske namene postaviti stojnico, kiosk, gostinski vrt, razstavo, cvetlična korita, premični voziček ali stojalo, prodajni avtomat, oziroma razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori;
– površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala);
– površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa, tekmovanj, parkiranja in za postavitev objektov za oglaševanje;
– površine, ki se lahko uporabljajo za namen rabe urbanih vrtov, njiv, travnikov, pašnikov in drugih kmetijskih zemljišč;
– površine, ki jih je možno uporabiti za namen izvajanja gospodarskih javnih služb;
– površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene.
3. člen 
Občina Idrija lahko odda zemljišče v najem v primeru:
– da je zemljišče uvrščeno v posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga sprejme župan v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti;
– da je namen, za katerega se zemljišče oddaja v najem, v skladu z veljavnimi prostorskimi akti, ki opredeljujejo namembnost zemljišč;
– da Občina Idrija zemljišča začasno ne potrebuje za svoje namene.
II. POSTOPEK ODDAJE ZEMLJIŠČ 
4. člen 
(1) Postopek za oddajo zemljišča v najem izvaja občinska uprava Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava).
(2) Postopek oddaje javnih zemljišč se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Občinska uprava vodi register sklenjenih najemnih pogodb.
5. člen 
(1) Postopek oddaje zemljišča v najem se praviloma izvede na podlagi vloge stranke občinski upravi ali z javnim zbiranjem ponudb, v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Zemljišče se lahko odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je podan eden izmed naslednjih pogojev:
– če je Občina Idrija manj kot 50-odstotna solastnica zemljišča;
– če je predviden letni prihodek od oddaje zemljišča v najem nižji od 10.000,00 EUR;
– če se sklepa v roku dveh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno;
– če se zemljišče odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
– če se zemljišče odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljene;
– če se zemljišče v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno, odda v najem socialnemu podjetju, delujočemu v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči;
– če se odda zemljišče, ki ga je socialno podjetje dotlej uporabljalo na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi;
– če se zemljišče odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ali za razvoj obrambne industrije oziroma razvojnih obrambnih projektov.
(3) Najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne najemne pogodbe se na spletni strani Občine Idrija in v sredstvih javnega obveščanja objavi namera o oddaji zemljišča v najem z neposredno pogodbo.
6. člen 
(1) Vlagatelj mora v vlogi za najem zemljišča navesti:
– zemljiškoknjižne podatke o zemljišču, ki ga želi vzeti v najem,
– namen, za katerega želi vzeti zemljišče v najem,
– načrt s prikazom umestitve opreme na zemljišču,
– čas trajanja najema zemljišča.
(2) Vlagatelj mora vlogo oddati najkasneje 20 dni pred predvidenim datumom uporabe zemljišča.
(3) Obrazec vloge za oddajo zemljišč v najem z neposredno pogodbo je sestavni del tega odloka.
7. člen 
(1) Če je za oddajo zemljišč za namen gostinske ponudbe in kioska (razen za razširitev ponudbe pred poslovnimi prostori) zainteresiranih več ponudnikov, občina objavi javno zbiranje ponudb v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, v katerem pozove ponudnike k vložitvi pisnih ponudb.
(2) Če za posamezno lokacijo zemljišča prispe več popolnih ponudb, občina s pogodbo odda lokacijo najugodnejšemu ponudniku.
8. člen 
Kadar gre za najem zemljišč za namene gostinskih vrtov, kioskov, prodajnih avtomatov in objektov za oglaševanje in se zemljišča nahajajo v območjih evidentirane kulturne dediščine, mora vlagatelj v vlogi za najem zemljišča predložiti predhodno pridobljeno kulturno varstveno soglasje na predlagano idejno zasnovo.
9. člen 
(1) Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, ki vsebuje naslednje določbe:
– zemljiškoknjižne podatke o zemljišču in površini, ki je predmet najema,
– podatke o najemniku,
– namen, za katerega se zemljišče oddaja v najem,
– višino najemnine ter način plačila,
– pravice in obveznosti najemnika v zvezi z najetim zemljiščem,
– čas trajanja najema,
– razloge za prenehanje najemnega razmerja,
– določila o odpovedi najemnega razmerja in odpovednih rokih,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da sme najemnik zemljišče uporabljati le za namene, določene s pogodbo in da zemljišča ne sme oddajati v podnajem.
10. člen 
(1) Zemljišče se lahko odda v najem:
– za namene iz prve, druge, tretje in šeste alineje 2. člena tega odloka za dobo največ 5 let z možnostjo podaljšanja,
– za namene iz četrte in pete alineje 2. člena tega odloka za dobo največ 10 let z možnostjo podaljšanja.
(2) Po izteku najemnega razmerja se le-to lahko podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
11. člen 
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe.
12. člen 
Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja, če najemnik uporablja zemljišče v nasprotju s podpisano pogodbo o najemu zemljišč.
III. NAČINI IN POGOJI RABE ZEMLJIŠČ 
13. člen 
(1) Objektov ni dovoljeno postavljati v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti ter na naslednjih zemljiščih:
– v urbane parkovne površine (razen gostinskih vrtov, začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih),
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacije, kjer bi njihova postavitev lahko negativno vplivala na prometno varnost.
(2) Raba zemljišč mora zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh uporabnikov zemljišča,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do gospodarske javne infrastrukture,
– vzdrževanje zemljišča in gospodarske javne infrastrukture.
14. člen 
(1) Najemnik mora skrbeti za urejenost in redno čiščenje zemljišča.
(2) Najemnik mora po prenehanju uporabe zemljišča vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
(3) V primeru, da Občina Idrija potrebuje zasedeno zemljišče za druge namene, je najemnik dolžan vse objekte in opremo brez odškodnine v sporazumnem roku odstraniti in vzpostaviti na zemljišču prvotno stanje.
15. člen 
Prepovedano je:
– postaviti objekte, material ali predmete na zemljišče brez pogodbe oziroma v nasprotju s pogodbo na podlagi tega odloka,
– uporabljati ali zasesti zemljišče brez pogodbe oziroma v nasprotju s pogodbo na podlagi tega odloka,
– poškodovati zemljišče ali izvajati gradbene posege na zemljišču brez ali v nasprotju s pogodbo,
– uporabljati urbano opremo za prodajo blaga ali storitev,
– prodajanje blaga ali storitev na zemljišču v nasprotju z določili tega odloka (brez dovoljenja, prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podobno),
– nameščanje zvočnikov in predvajanje glasbe na zemljišču, razen če je s pogodbo določeno drugače.
IV. NAJEMNINA 
16. člen 
(1) Vsi najemniki zemljišč, ki sklenejo pogodbo, so dolžni plačati najemnino.
(2) Brezplačna uporaba zemljišč je mogoča na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Dejstvo, da najemnik zemljišča začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino najemnine.
(4) Najemnik lahko začne uporabljati zemljišče, za uporabo katerega je bila podpisana najemna pogodba o najemu zemljišča, naslednji dan po podpisu pogodbe.
17. člen 
(1) Najemnina se določi v točkah, upoštevaje naslednje kriterije:
– lega zemljišča,
– namen, za katerega se zemljišče oddaja v najem,
– velikost zemljišča.
(2) Število točk za najem m2 zemljišča znaša mesečno:
1. Za namene iz prve, druge, tretje in šeste alineje 2. člena:
– zemljišče v naselju Idrija: 12 točk,
– zemljišče v naselju Spodnja Idrija: 10 točk,
– zemljišče izven naselij Idrija in Spodnja Idrija: 8 točk.
2. Za namene iz pete alineje 2. člena:
– zemljišča v vseh naseljih občine: 4 točke.
Višina mesečne najemnine za zemljišča se določi po naslednji formuli:
N = m2 x Št x Vt
pri čemer je:
N = najemnina
m2 = površina zemljišča
Št = število točk za najem
Vt = vrednost točke za posamezno koledarsko leto.
3. Za namene iz četrte alineje 2. člena se letna najemnina zaračuna glede dejansko rabo in lokacijo zemljišč ter znaša:
vrsta rabe
velikost zemljišča
višina najemnine v € 
za posamezno koledarsko leto
urbani vrtovi in druge kmetijske površine za lastne potrebe znotraj naselij Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni Vrh
0–50 m2
10
50–100 m2
15
100–200 m2
20
200–500 m2
25
več kot 500 m2
30
pašniki in travniki v preostalih naseljih Občine Idrija
/
40 €/ha
njive v preostalih naseljih Občine Idrija
/
100 €/ha
(3) Ne glede na 1. točko drugega odstavka tega člena znaša minimalna višina najemnine 10 eurov mesečno ter ne glede na 2. točko drugega odstavka tega člena znaša minimalna višina najemnine 10 eurov letno.
(4) Najemnik je dolžan plačati najemnino za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) na način, določen z najemno pogodbo.
(5) Najemnik je v primeru kratkoročnega najema zemljišča do enega leta dolžan plačati celotno najemnino vnaprej.
18. člen 
Vrednost točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, se določi s sklepom občinskega sveta do konca koledarskega leta za naslednje leto.
V. NADZOR 
19. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljata občinsko redarstvo in medobčinski inšpektorat (v nadaljevanju: nadzorni organ).
20. člen 
(1) Če nadzorni organ ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi. Nadzorni organ o ugotovljenih kršitvah in poteku postopka odprave nepravilnosti obvesti občinsko upravo. V kolikor se uporablja zemljišče v nasprotju s tem odlokom, lahko prepove njegovo uporabo.
(2) Poškodbe na zemljišču se sanirajo na stroške kršitelja v skladu z navodili Občine Idrija tako, da se vzpostavi prvotno stanje. Prvotno stanje je potrebno vzpostaviti tudi v primeru poteka ali prekinitve pogodbe. V primeru, da tega kršitelj ne opravi sam, opravi to vzdrževalec javnih površin na njegove stroške. Odločbo o vzpostavitvi prvotnega stanja izda inšpekcijski organ.
VI. GLOBE 
21. člen 
(1) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega odloka.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Ne glede na določbo 18. člena tega odloka vrednost točke za leto 2017 znaša 0,24 EUR.
23. člen 
Veljavne najemne in zakupne pogodbe, katerih predmet je najem zemljišč in javnih površin, ki so v lasti Občine Idrija, se uskladi s tem odlokom v roku 1 leta od njegove uveljavitve.
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 31/10, 28/11).
25. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Idrija, dne 19. januarja 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti