Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Ob-1152/17, Stran 185
Javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin v lasti JZ TNP
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: stanovanje v izmeri 73,70 m2 in neizdelano stanovanje v izmeri 73,55 m2, na naslovu Rečiška cesta 1a, Bled, z oznako ID 2190-25-1 in 2190-25-3 ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe. Izhodiščna (najnižja) cena je 96.000 EUR. Enoti se prodajata skupaj, kot celota. Za namen prodaje je bilo izdelano poročilo o oceni vrednosti, ki je objavljeno na spletni strani JZ TNP, iz katerega je razviden podrobnejši opis nepremičnine.
Stanovanje je bremen prosto, etažna lastnina je urejena. Vpis v ZK prav tako. Za nepremičnino v celoti, z obema ID je v teku postopek za ureditev služnosti dostopa in parkiranja na dvorišču ob zgradbi, kar je že zajeto v izklicno ceno stanovanja.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35.–39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).
4. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 3000 EUR. Ponudbi za nakupu je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine. Varščino mora ponudnik nakazati najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na TRR SI56 011006030254226, odprt pri UJP Kranj.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti potrdilo.
V primeru, da ponudnik vplača varščino in ne posreduje ponudbe, Javni zavod TNP varščino obdrži. Prav tako Javni zavod TNP obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Javni zavod TNP obdrži varščino.
Neizbranemu ponudniku se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Izbranemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Prodajni pogoji in merila: nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno ceno. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Za vse, kar ni natančno določeno v besedilu Javnega zbiranja ponudb, se upoštevajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
6. Pogoji sodelovanja: kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.
7. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma podjetje ponudnika, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v Republiki Sloveniji (kot dokazilo se za fizične osebe upošteva fotokopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčna številka; za pravne osebe se upošteva izpis iz sodnega registra oziroma iz drugega ustreznega registra (izpisek ne sme biti starejši od 30 dni) in davčna številka oziroma identifikacijska številka za DDV);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davkov), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu;
– izbrani ponudnik plača davek, stroške sestave kupoprodajne pogodbe, stroške overitve podpisov pri notarju ter morebitne druge stroške povezane z nakupom nepremičnine; ter stroške povezane z vpisom novega lastnika v ZK;
– izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 21 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v tako določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupec plačila ne izvede v roku, Javni zavod TNP razdre pogodbo ter zadrži varščino;
– ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb;
– ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko svojega transakcijskega računa za morebitno vračilo vplačane varščine.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– najugodnejši ponudnik bo izbran na javnem odpiranju ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka;
– Javni zavod TNP lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi ji za to potrebno navajati razloge, pri čemer ponudnikom vrne že vplačano varščino. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena;
– v primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo Javni zavod TNP obvestil ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
10. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Javni zavod TNP zadržal vplačano varščino. Javni zavod Triglavski narodni park se v tem primeru lahko odloči, da sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine;
– uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi 2 % davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve in zemljiškoknjižnega vpisa.
11. Rok, naslov in način za predložitev ponudbe: ponudniki lahko ponudbo v zaprti in pravilno označeni kuverti oddajo v sprejemni pisarni Javnega zavoda TNP ali jo pošljejo po pošti na naslov Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, pri čemer se ponudba šteje za pravočasno, če jo organizator javnega zbiranja ponudb prejme do vključno 14. februarja 2017. Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici, pri čemer mora kuverto na sprednji strani levo zgoraj označiti s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja na naslovu Rečiška ulica 1a, Bled«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan ime in priimek / naziv ter naslov ponudnika.
V primeru, da kuverta ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
12. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, in sicer 15. 2. 2017 ob 10. uri, v sejni sobi TNP na naslovu Ljubljanska 27, 4260 Bled. Opravila ga bo s sklepom v.d. direktorja dr. Bogomila Breznika imenovana komisija. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo, pooblaščenci pa tudi s pooblastilom. Vsi ponudniki bodo o izbiri tudi pisno obveščeni.
13. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. 051/691-550. Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, bo organiziran v četrtek, 9. 2. 2017, med 10. in 14. uro.
Javni zavod Triglavski narodni park 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti