Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

196. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Marovt - Rojšek), stran 673.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 19. 1. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Marovt - Rojšek)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja, za katere je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele v osrednjem delu naselja Braslovč. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi prenove trškega jedra Braslovče in gradnje nove prometnice pod teraso – Braslovče in Rakovlje za to območje predpisan občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt).
Hkrati s tem pa sta investitorja Marovt Janko, Braslovče 1, 3314 Braslovče in Rojšek Nikolaja, Braslovče 5, 3314 Braslovče podala pobudo za izdelavo OPPN za svoje parcele, in sicer parc. št. 1, *20, *22/1, 562 in 563/1 vse k.o. Braslovče, na katerih želita umestitev stanovanjskih hiš s potrebno komunalno, energetsko in prometno ureditvijo ter pogoje in merila za gradnjo (dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ipd.) že obstoječih objektov. Ker občina trenutno ne načrtujejo prenove trškega jedra Braslovč in izgradnje nove prometnice pod teraso Braslovče za celotno območje, je občina predlagala, da pričneta s postopkom priprave OPPN za navedene parcele s smiselno funkcionalno zaokrožitvijo.
Pravna podlaga za sprejem OPPN je Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12).
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 1, *20, *22/1, 562 in 563/1 vse k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko 5.000 m². Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora investitor zagotoviti.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 99/07).
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12), in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine 
januar 2017
(2) Izdelava osnutka OPPN 
30 dni / po prejemu geodetskega posnetka območja
(2) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO) 
45 dni
(3) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
60 dni
(4) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
10 dni
(5) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe 
v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave 
30 dni
(6) Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali 
15 dni
(7) Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve
30 dni / po prejemu stališč
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
na predlog OPPN 
30 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni Trg 1, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-8/2016-5
Braslovče, dne 19. januarja 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti