Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

206. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del, stran 706.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) – v nadaljevanju besedila ZPNačrt ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine Mozirje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del 
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del 
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15 in 105/15) se začne postopek priprave OPPN Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del, za katerega je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN. Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja prostora EUP MO 92 podrobne namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine, PC – površine cest in ZD – druge urejene zelene površine. Z OPPN Stanovanjsko območje Loke VZHOD se bo urejalo samo zahodni del določenega OPPN v OPN Mozirje. Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja Loke VZHOD – Zahodni del, ki bo obsegala gradnjo za stanovanjsko dejavnost z možnostjo poslovne dejavnosti s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo. Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši javni interes.
II. Območje urejanja 
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje in obsega parcele št. 727, 729/1, 728, 729/2, 734/2, 734/1, vse k.o. Mozirje v Občini Mozirje. Ureditveno območje je velikosti cca 8.705 m².
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje celotnega območja OPPN Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del. Podrobno je potrebno urediti občinsko cesto LK 267621, ki bo glavna prometna povezava omenjenega območja.
Predmet izdelave OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, ki bodo skladna z okoliško stanovanjsko pozidavo zahodno od območja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobud investitorjev in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN, in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Mozirje.
IV. Oblika in vsebina 
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje.
V. Roki izdelave 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Rok izvedbe 
Objava sklepa o izdelavi OPPN 
januar 2017
Priprava osnutka OPPN 
januar 2017
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
februar 2017
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
februar 2017
Javna razgrnitev in javna obravnava
marec 2017
Opredelitev občine do stališč, pripomb 
in predlogov 
april 2017 
Priprava predloga OPPN 
april 2017 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
maj 2017 
Priprava usklajenega predloga OPPN 
maj 2017 
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
junij 2017 
VI. Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:
– Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje (področje varstva voda), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzamejo lastniki parcel in pripravljavec prostorskega načrta.
Sredstva za izdelavo geodetskega posnetka, idejnih zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo potrebna njegova izvedba) in celotno izdelavo OPPN zagotovijo lastniki parcel in pripravljavec prostorskega načrta. Za izdelavo programa opremljanja za območje OPPN, ki je njegov sestavni del prav tako poskrbijo lastniki parcel in pripravljavec prostorskega načrta..
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje, ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0001/2016
Mozirje, dne 16. januarja 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti