Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

201. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistični kamp »Park Loka«, stran 683.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO); v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je župan Občine Ivančna Gorica dne 9. 1. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistični kamp »Park Loka« 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistični kamp »Park Loka« (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 73/13; v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja na levem bregu Krke ob regionalni cesti Ivančna Gorica–Žužemberk.
(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja območja varovanj:
– ohranjanje narave (reka Krka, mravljišča, beli gaber).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za turistični kamp, kjer se na severnem delu območja uredijo objekti kot so recepcija, sanitarije, gostinski objekt, parkirišče, bungalovi, prostor za kampiranje. Uredi se gozdna učna pot. Zagotovi se javni dostop do reke Krke. Parkirišče se uredi ob regionalni cesti.
2. člen
(območje urejanja) 
(1) Območje urejanja je v velikosti približno 3 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot BRZ-OPPN, po namenski rabi pa sodijo v območje površin za rekreacijo in šport (Zs) in gozd gospodarskega pomena (Gg).
(2) Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi strokovnih podlag, analiz prostora, na podlagi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno na pobudo načrtovalca.
4. člen
(postopek priprave OPPN) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (november 2016);
– objava sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu (15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetskega načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor najustreznejše variante (15 dni);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov (45 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po sprejemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na občinskem svetu (45 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije (15 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica;
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Stroške izdelave OPPN nosi investitor, ki je solastnik zemljišča znotraj območja urejanja z OPPN.
7. člen
(začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0004/2016-2
Občina Ivančna Gorica, dne 9. januarja 2016
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti