Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

213. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2018, stran 714.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Tržič za leto 2018 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
2. člen 
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun Občine Tržič za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun 2018 v EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.738.971
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.798.418
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.035.012
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.670.957
7000
DOHODNINA
7.670.957
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.132.555
7030
DAVKI NA NEPREMIČNINE
981.000
7031
DAVKI NA PREMIČNINE
1.005
7032
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
30.500
7033
DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE
120.050
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
231.500
7044
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
10.000
7047
DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
221.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.763.406
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.463.146
7102
PRIHODKI OD OBRESTI
8.050
7103
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
1.455.096
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
7111
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.100
7120
DENARNE KAZNI
35.100
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.400
7130
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.400
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
230.760
7141
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
230.760
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
269.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
269.500
7220
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
45.000
7221
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
224.500
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
12.400
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
12.400
7300
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
8.500
7301
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB
3.900
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
658.653
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
512.093
7400
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
512.093
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
146.560
7412
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČU-
62.954
7416
DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
83.607
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.601.244
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.305.622
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
912.723
4000
PLAČE IN DODATKI
802.484
4001
REGRES ZA LETNI DOPUST
25.954
4002
POVRAČILA IN NADOMESTILA
55.444
4003
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
20.000
4004
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
8.050
4009
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
791
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
149.114
4010
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
79.598
4011
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
63.707
4012
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
562
4013
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
898
4015
PREMIJE KOLEKT. DOD. POK. ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU
4.349
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.001.784
4020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
844.455
4021
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
149.465
4022
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
226.606
4023
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
12.241
4024
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
10.664
4025
TEKOČE VZDRŽEVANJE
1.397.884
4026
POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE
77.024
4027
KAZNI IN ODŠKODNINE
29.793
4029
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
253.653
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
50.000
4031
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POSLOVNIM BANKAM
50.000
409
REZERVE
192.000
4091
PRORAČUNSKA REZERVA
192.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.877.588
410
SUBVENCIJE
590.250
4100
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
275.750
4102
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
314.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.564.818
4111
DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
34.000
4115
NADOMESTILA PLAČ
249
4119
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
2.530.569
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
535.323
4120
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
535.323
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.187.196
4130
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE
132.785
4131
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
110.000
4133
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
919.411
4135
TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO
25.000
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.102.834
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.102.834
4202
NAKUP OPREME
248.662
4203
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
1.000
4204
NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
2.079.700
4205
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
1.111.016
4206
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
387.500
4207
NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
8.919
4208
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
266.037
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
315.200
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
100.000
4310
INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOV
75.000
4313
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM
15.000
4314
INVESTICIJSKI TRANSFERI POSEMAZNIKOM IN ZASEBNIKOM
10.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
215.200
4323
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
215.200
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.862.272
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
506.976
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
506.976
5501
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
506.976
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–2.369.248
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–506.976
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.862.272
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke (PP).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prejemki so, poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, prihodki od najemnin in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse, požarna taksa, vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi prihodki). Namenski prihodki proračuna so tudi prihodki po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti. Namenski prihodek proračuna je koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 15 % sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan (v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15 % sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 15 % od vrednosti večje proračunske postavke.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 20 % vseh sredstev znotraj svojega finančnega načrta.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70 % sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30 % sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje posrednih in neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunske rezerve) 
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,1 % skupno doseženih davčnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 4.200 EUR, vendar samo enkrat za isti namen.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen.
9. člen 
(odpis dolgov) 
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5 % skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič pri poslovnih bankah v letu 2018 ni predvideno.
Občina Tržič lahko za investicije predvidene v proračunu črpa povratna sredstva, ki ji pripadajo po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Za pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2018 način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin, ni predvideno zadolževanje.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2016-401
Tržič, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti