Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

176. Pravilnik o pogojih za izdajo potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah, stran 563.

  
Na podlagi osmega odstavka 73.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 – ZdZPZD) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o pogojih za izdajo potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje za izdajo potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavec) v Republiki Sloveniji v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Delegiranim Sklepom Komisije (EU) 2016/790 z dne 13. januarja 2016 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 134 z dne 24. 5. 2016, str. 135), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES).
2. člen 
Za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji mora zdravstveni delavec imeti zaključen ustrezen izobraževalni program v skladu z Odredbo o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14), opravljeno pripravništvo in strokovni izpit.
3. člen 
(1) Zdravnik, ki je končal študij medicine v Republiki Sloveniji, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji opraviti pripravništvo in strokovni izpit v Republiki Sloveniji.
(2) Zdravnik, ki je pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali mu je bila izdana odločba o priznanju tuje izobrazbe, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– imeti opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji in
– najmanj tri leta po opravljenem strokovnem izpitu opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
(3) Zdravnik, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10), mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji najmanj tri leta po vročitvi navedene odločbe opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
(4) Zdravnik, ki je izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji zaključil pred 1. oktobrom 1996, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
(5) Zdravnik, ki je diplomo o zaključenem študiju medicine in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu pridobil v republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. junijem 1991, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– imeti opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji in
– najmanj tri leta v zadnjih petih letih opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
4. člen 
(1) Zdravnik specialist mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena in
– imeti opravljen specialistični izpit iz programa specializacije, ki je naveden v točki 5.1.3 Priloge V Direktive 2005/36/ES.
(2) Če je zdravnik specialist opravil specializacijo pred 1. majem 2004 oziroma je opravil specializacijo, katere trajanje je krajše od časa, ki je za posamezno specializacijo navedeno v točki 5.1.3 Priloge V Direktive 2005/36/ES, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji poleg pogojev iz prejšnjega odstavka najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih opravljati zdravniško službo na zadevnem področju.
(3) Zdravnik specialist, ki mu je bil v Republiki Sloveniji priznan specialistični naslov, pridobljen v tujini, ali ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena in
– najmanj tri leta po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, oziroma po vročitvi navedene odločbe opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
5. člen 
(1) Zdravnik splošne medicine mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika,
– imeti opravljen sekundarijat v Republiki Sloveniji in preizkus usposobljenosti, ki ga je opravil najpozneje do 1. januarja 2007,
– imeti licenco za področje splošne medicine.
(2) Zdravnik specialist družinske medicine mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika in
– imeti opravljen specialistični izpit iz družinske medicine.
6. člen 
(1) Doktor dentalne medicine mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji zaključiti študij dentalne medicine v Republiki Sloveniji, opraviti pripravništvo in strokovni izpit v Republiki Sloveniji.
(2) Doktor dentalne medicine, ki je pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali mu je bila izdana odločba o priznanju tuje izobrazbe, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– imeti opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji in
– najmanj tri leta po opravljenem strokovnem izpitu opravljati poklic doktorja dentalne medicine na območju Republike Slovenije.
(3) Doktor dentalne medicine, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji najmanj tri leta po vročitvi navedene odločbe opravljati poklic doktorja dentalne medicine na območju Republike Slovenije.
(4) Doktor dentalne medicine, ki je diplomo o zaključenem študiju dentalne medicine in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu pridobil v republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. junijem 1991, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– imeti opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji in
– najmanj tri leta v zadnjih petih letih opravljati poklic doktorja dentalne medicine na območju Republike Slovenije.
7. člen 
(1) Doktor dentalne medicine specialist čeljustne in zobne ortopedije ali doktor dentalne medicine specialist oralne kirurgije mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena in
– imeti opravljen specialistični izpit iz čeljustne in zobne ortopedije oziroma oralne kirurgije.
(2) Doktor dentalne medicine specialist, ki mu je bil v Republiki Sloveniji priznan specialistični naslov specialist čeljustne in zobne ortopedije oziroma oralne kirurgije, pridobljen v tujini, ali ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine specialist čeljustne in zobne ortopedije oziroma oralne kirurgije po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, mora za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji:
– izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena in
– najmanj tri leta po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, oziroma po vročitvi navedene odločbe opravljati zdravniško službo na območju Republike Slovenije.
8. člen 
(1) Za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji mora diplomirana medicinska sestra zaključiti visokošolski študijski program prve stopnje v skladu s petim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD).
(2) Potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji se izda tudi diplomirani medicinski sestri, ki:
– je diplomo pridobila po študijskem programu, ki je obsegal 2.250 ur, ima končano pripravništvo in strokovni izpit,
– je zaključila izobraževanje po študijskih programih v skladu s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/04).
(3) Potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji se izda tudi višji medicinski sestri, če izpolnjuje pogoje iz 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/04).
9. člen 
(1) Za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji mora magister farmacije zaključiti študijski program druge stopnje v skladu s petim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(2) Potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji se izda tudi magistrom farmacije, ki:
– so strokovni naslov magister farmacije pridobili po univerzitetnem študijskem programu ter so opravili oziroma začeli opravljati pripravništvo in strokovni izpit pred 1. majem 2004;
– so diplomirali do 30. aprila 2004, ter so opravili skrajšan program praktičnega usposabljanja, ki vsebinsko ustreza šestmesečnemu pripravništvu v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, in strokovni izpit;
– so diplomirali po 30. aprilu 2004, vendar najpozneje do 31. decembra 2010, ter so opravili šestmesečno obvezno pripravništvo v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice in strokovni izpit;
– so zaključili izobraževanje po študijskih programih v skladu s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/04).
10. člen 
(1) Za izdajo potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji mora diplomirana babica zaključiti visokošolski študijski program prve stopnje v skladu s petim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(2) Potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji se izda tudi diplomirani babici, ki:
– je diplomo pridobila po študijskem programu, ki je obsegal 2.250 ur, ima končano pripravništvo in strokovni izpit,
– zaključila izobraževanje po študijskih programih v skladu s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/04).
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije (Uradni list RS, št. 57/04 in 112/07) in Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 41/04 in 112/07).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2016
Ljubljana, dne 16. januarja 2017
EVA 2016-2711-0051
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti