Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava, stran 719.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je župan Občine Vipava sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14 in 26/16) (v nadaljnjem besedilu: sdOPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Vipava je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14 in 26/16).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.
(3) Razvojne potrebe, ki narekujejo sdOPN so:
– sprememba nabora dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov,
– sprememba nabora dovoljenih objektov po klasifikaciji,
– spremembe glede lege in oblikovanja objektov,
– spremembe načina urejanja,
– uskladitev z novo kmetijsko zakonodajo.
(4) Z uveljavitvijo sdOPN bodo omogočeni želeni posegi v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V sdOPN se bo spremenila vsebina besedilnega dela.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za celotno območje OPN.
(2) Priprava sdOPN se izvede po skrajšanem postopku, kot ga določa zakon.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlog za sdOPN se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sdOPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– priprava osnutka OPN,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– priprava končnega predloga OPN,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok je do 2. 12. 2017.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 350-3/2016-1
Vipava, dne 4. avgusta 2016
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti