Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

207. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106), stran 707.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici za enoto urejanja SO 106 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju: OPN) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. Območje spada v enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) SO 106, s podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine. Skladno z določili OPN je za EUP SO 106 predvidena izdelava OPPN. V obravnavani EUP so zemljišča namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN, so zapisane v 90. členu OPN.
(2) S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjske soseske s pripadajočimi ureditvami zunanjih površin ter prometne in komunalne infrastrukture.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in oblika OPPN) 
(1) Območje urejanja z OPPN zajema EUP SO 106 in predstavlja nepozidana stavbna zemljišča južno od Sončne ulice v Murski Soboti. Območje OPPN obsega 1,5 ha in zajema naslednje parcele: 3106/2, 3101/5, 3101/6, 3101/4, 3112, 3117, 3120/1, 3124, 3126/7, 3141/4, 3141/5, 3142/34, 3142/35, 3142/21, 3142/22, 3142/24, 3142/25, 3142/27, 3142/28, 3142/30, 3142/31 ter deli parcel 3101/3, 3109/1, 3113/1, 3113/2, 3114, 3121, 3125, 3126/8, 3127/1 in 3127/3, vse k.o. Murska Sobota. Zaradi morebitnih drugih infrastrukturnih ureditev se lahko območje urejanja z OPPN poveča tudi na parcele, ki so v neposredni bližini območja.
(2) Predmet OPPN je umestitev novih stanovanjskih objektov ter ostalih spremljajočih objektov oziroma ureditev (enostavni objekti, manipulativne površine ipd.) skladno s predvideno urbanistično zasnovo širitve stanovanjskega območja ob Sončni ulici. OPPN bo predvidel urbanistično arhitektonsko zasnovo stavb ter vse prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo. Z novo parcelacijo bodo določene parcele za gradnjo stanovanjskih stavb ter ulične povezave s pločniki in morebitnimi kolesarskimi povezavami. Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v skladu s pogoji iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora.
(3) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(4) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Načrtovalec OPPN bo pripravil osnutke zasnov v treh variantah. Izbrana variantna rešitev bo določena v soglasju z lastniki parcel ter pripravljavcem akta.
(2) Strokovne rešitve bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, izraženih namer lastnikov zemljišč, ob upoštevanju določb OPN in dejanskega stanja vseh infrastrukturnih vodov na obravnavanem območju.
5. člen 
(postopek in roki priprave OPPN) 
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava
– priprava stališč do podanih pripomb
– I. obravnava na seji mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje).
(3) Lokalni in drugi nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
– T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu z 61. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna), zagotovi pripravljalec prostorskega akta Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0014/2016-3(740)
Murska Sobota, dne 10. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti