Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

177. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji, stran 565.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K 
o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) ter način vodenja in podatke, ki se vpisujejo v evidenco o udeležencih programa usposabljanja.
2. člen 
(1) Član sveta javnega zavoda na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: član sveta) se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja.
(2) Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno.
3. člen 
Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. USPOSABLJANJE 
4. člen 
(1) Organizacijo usposabljanja izvajajo pristojne službe ministrstva. Minister s sklepom določi vodjo organizacije usposabljanja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi usposabljanja, ter njihove naloge, izmed strokovnjakov, zaposlenih na ministrstvu in v organih v sestavi, v Javnem skladu za kulturne dejavnosti ali v javnih zavodih na področju kulture.
(2) V izvedbo usposabljanja se lahko vključijo tudi drugi izvajalci, če je to nujno zaradi kakovosti izvedbe usposabljanja. O vključitvi in izbiri drugih izvajalcev odloči minister.
5. člen 
(1) Program usposabljanja obsega naslednje vsebine:
– upravljanje javnih zavodov na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti svetov javnih zavodov,
– zakonodajo glede delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
– financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah in
– druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.
(2) Usposabljanje se lahko organizira po področjih kulturnih dejavnosti.
6. člen 
(1) Usposabljanje se izvaja elektronsko prek spleta. Ministrstvo lahko usposabljanje izvede tudi v obliki predavanj.
(2) Informacije o izvedbi usposabljanja se objavljajo na spletni strani ministrstva.
7. člen 
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Ministrstvo krije stroške neposrednega izvajanja usposabljanja, ne krije pa potnih in drugih stroškov udeležencev usposabljanja.
8. člen 
(1) Gradiva za elektronsko usposabljanje ter obrazec izjave o seznanitvi z gradivi se objavijo na spletni strani ministrstva.
(2) Član sveta gradiva natančno pregleda, se seznani z njihovo vsebino ter ministrstvu posreduje izpolnjeno izjavo o seznanitvi.
(3) Na podlagi prejete izpolnjene in lastnoročno podpisane izjave ministrstvo članu sveta izda potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(4) Na elektronsko obliko usposabljanja se članu sveta ni treba posebej prijaviti.
9. člen 
(1) V primeru usposabljanja s predavanji ministrstvo dan in kraj predavanja ter rok za prijavo objavi na svoji spletni strani najmanj dva tedna pred izvedbo posameznega predavanja.
(2) Ministrstvo udeležencem izda potrdila o udeležbi na usposabljanju.
10. člen
(1) Član sveta posreduje kopijo potrdila o udeležbi na usposabljanju javnemu zavodu, v katerem je član sveta.
(2) Evidenco o udeležbi članov sveta na usposabljanjih vodi vsak javni zavod za člane svojega sveta.
11. člen
(1) Ministrstvo vodi elektronsko evidenco o udeležencih programa usposabljanja, kamor se vpisujejo ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče in elektronski naslov udeleženca programa usposabljanja ter datum udeležbe na programu usposabljanja. V primeru elektronskega usposabljanja se kot datum udeležbe šteje datum prejema posredovanih izjav o seznanitvi z gradivom na ministrstvo.
(2) Pri članih sveta, ki so se udeležili programa usposabljanja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 68/16), se kot datum udeležbe šteje datum udeležbe na zadnjem usposabljanju.
(3) Ministrstvo lahko osebne podatke iz prejšnjega odstavka obdeluje samo za izvajanje nalog in nadzora v zvezi z usposabljanjem članov svetov ter za statistične namene.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se evidenca iz petega odstavka 8. člena in evidenca iz drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/15) združita v evidenco o udeležencih programa usposabljanja iz 11. člena tega pravilnika.
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/15).
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-29/2016/9
Ljubljana, dne 24. januarja 2017
EVA 2016-3340-0053
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti