Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

Št. 6712-1/2017 Ob-1164/17, Stran 168
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 119. redni seji 26. 1. 2017, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16, 1/17).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
– Občinske trim šole
G. Šport starejših:
– Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu:
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2017, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2017 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, je 8.700.627 EUR, in sicer: iz PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 2.716.772 EUR, iz PP 710010 Program vrhunskega športa 5.119.944 EUR in iz PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 863.911 EUR; ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. februarja 2017. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – LPŠ 2017 (6712-1/2017)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 14. februarja 2017. Zaradi velikega števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.mizs.gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti