Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

245. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, stran 854.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo višina, pogoji za uveljavitev spodbude ter pogoji za nadaljnje prejemanje ter postopek dodeljevanja denarnih spodbud (v nadaljevanju: spodbud) dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu) 
Sredstva za spodbude se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Občine). Višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev. Spodbuda se izplačuje vsakega 10. v mesecu za tekoči mesec, in sicer za 12 mesecev v letu.
II. POGOJI ZA UVELJAVITEV SPODBUDE TER POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE SPODBUDE 
3. člen 
(uveljavitev pravice do spodbude) 
Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica, in sicer v 1. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije ali
– je ob prijavi, zaradi prepisa med šolskim letom, vpisan v 2., 3., oziroma 4. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije in ima povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.
4. člen 
(nadaljnje prejemanje spodbude) 
Prejemniku pripada spodbuda od dodelitve do izteka izobraževalnega programa s tem, da mora za prejemanje spodbude v nadaljnjih letnikih šolanja prijavitelj izpolnjevati naslednji pogoj:
– imeti mora povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3.
Občini mora do 15. septembra posameznega šolskega leta predložiti spričevalo preteklega šolskega leta ter potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
V primeru, da ne izpolnjuje zgoraj navedenega pogoja, mu pravica do spodbude miruje in jo lahko ponovno uveljavlja naslednje leto v primeru izpolnjevanja pogojev. Za posamezni letnik šolanja lahko prejema spodbudo samo eno leto. V primeru ponavljanja letnika mu spodbuda prav tako miruje. V primeru, da se dijak izpiše iz šole, z dnem izpisa pravica do spodbude preneha.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA 
5. člen 
(postopek dodeljevanja) 
Postopek dodeljevanja spodbud poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi v javnem glasilu ter na spletni strani Občine praviloma v začetku šolskega leta.
6. člen 
(priprava javnega poziva) 
Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave. Vsebovati mora pogoje, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti ter rok sprejemanja prijav.
7. člen 
(prijava na javni poziv) 
Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva. K prijavi priloži:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu,
ter morebitno drugo, v javnem pozivu zahtevano dokumentacijo.
8. člen 
(naloge komisije za dodeljevanje spodbud) 
Postopek dodeljevanja spodbud vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Sestavljajo jo zaposleni v občinski upravi Občine.
Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v določenem roku ustrezno dopolnijo. Po poteku tega roka se vse nepopolne prijave in prijave, ki niso v skladu z določili tega pravilnika ter prepozno prispele prijave s sklepom zavrže.
Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v skladu s pogoji za pridobitev spodbude komisija pripravi poročilo ter predlog dodelitve spodbud.
9. člen 
(sklep o dodelitvi) 
Na podlagi poročila komisije, iz tretjega odstavka 8. člena, izda direktor občinske uprave sklepe o dodelitvi spodbud. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
10. člen 
(pogodba) 
Med izbranim prijaviteljem in Občino se sklene pogodba o dodelitvi spodbude. V njej se določi višina sredstev in njune medsebojne pravice ter obveznosti.
IV. PREHODNE DOLOČBE 
11. člen 
(prehodne določbe) 
V šolskem letu 2017/2018 lahko pravico do spodbude, s prijavo na javni poziv, uveljavlja tudi dijak, vpisan v 2., 3. in 4. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije. Pogoj za pridobitev pravice do spodbude je povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3. Prejemniku pripada spodbuda od dodelitve do izteka izobraževalnega programa, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena Pravilnika.
V. UVELJAVITEV PRAVILNIKA 
12. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati ob pogoju, da se v šolskem letu 2017/2018, v Gimnaziji Ilirska Bistrica, izvaja 1. letnik programa Gimnazije.
Št. 007-5/2016
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost