Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

265. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2017, stran 925.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna za leto 2017 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2017
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.724.990,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.130.490,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.718.300,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
412.190,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.800,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
443.700,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.772.942,00
40
TEKOČI ODHODKI
1.075.476,00
41
TEKOČI TRANSFERI
894.466,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
783.000,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–47.952,00
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–47.952,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0
XII.
OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
47.952,00
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spr.) tudi požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijske dajatve od lova ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejetih za sofinanciranje investicij in ostalih projektov.
Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju, je prihodek občinskega proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za prihodnje leto.
5. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrževanje občinskega stvarnega premoženja.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neomejeno znotraj podprogramov posameznega proračunskega uporabnika. Med posameznimi glavnimi programi znotraj posameznega proračunskega uporabnika sme župan prerazporejati sredstva v obsegu, da skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa znotraj proračunskega porabnika ne presega 20 % obsega glavnega programa.
7. člen 
(polletno poročanje) 
Župan najkasneje do 30. julija vsem občinskim svetnikom pošlje poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Dokumente identifikacije investicijskih projektov, ki so podlaga za uvrstitev v načrt razvojnih programov, sprejme župan. Druge dokumente, kot je predinvesticijska zasnova ali investicijski program sprejema občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov ali izločijo iz načrta razvojnih programov le na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad po Zakonu o javnih financah. V proračunsko rezervo se v letu 2017 izloči 24.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000  EUR za posamezni namen odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve v višini 10.000 EUR ali več za posamezni namen odloča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.
4. ODPIS DOLGOV 
12. člen
(odpis dolgov) 
Župan lahko dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 
Občina Turnišče se v letu 2017 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko Občina Turnišče likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Turnišče lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. V letu 2017 Občina Turnišče poroštvenih pogodb ne bo sklepala.
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2017 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-030/2017
Turnišče, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti