Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

266. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri, stran 928.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO 2) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 25. 1. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri (v nadaljnjem besedilu: OPN), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Žiri sta v veljavi Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08, 94/08), ki se šteje kot občinski strateški prostorski načrt ter Občinski prostorski načrt Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16), ki se šteje kot občinski izvedbeni prostorski načrt.
(2) Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev je uskladitev OPN z veljavno zakonodajo, stanjem v prostoru in spremenjenimi prostorskimi potrebami.
(3) V OPN se bodo spremenile oziroma dopolnile vsebine besedilnega in grafičnega dela vključno s prilogami.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje OPN.
(2) Predmet načrtovanja je celovita posodobitev OPN.
(3) Priprava spremembe OPN se izvede po navadnem postopku, kot ga določa zakon.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlogi za spremembe in dopolnitve OPN se bodo analizirali, preučila se bo njihova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni roki:
– priprava osnutka OPN: šest mesecev,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem osnutku OPN,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje: sočasno s pridobivanjem mnenj,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pridobljenih smernicah,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pripravljenem dopolnjenem osnutku OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN: en mesec po zaključeni javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPN: en mesec po zavzetju stališča do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem predlogu OPN,
– priprava končnega predloga OPN: en mesec po pridobljenih mnenjih,
– sprejem odloka: v enem mesecu po pripravljenem končnem predlogu OPN,
– objava odloka: v dveh tednih po sprejemu odloka.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– Zavod za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2017-18
Žiri, dne 25. januarja 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti