Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

234. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 828.

  
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 23. 12. 2016 sprejela naslednje Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, 88/15, 32/16, 67/16 v nadaljevanju: Pravila) h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-4/2016-3, z dne 18. 1. 2017:
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Pravil se za dosedanjo 2. alinejo dodajo nove alineje od 3. do 7., ostale alineje pa se ustrezno preštevilčijo. Nove alineje se glasijo:
»3. Izraz organizirani trg ima enak pomen, kot je opredeljen v prvem odstavku 14. člena ZTFI.
4. Izraz borzni trg ima enak pomen, kot je opredeljen v prvem odstavku 15. člena ZTFI.
5. Izraz trg SI ENTER pomeni večstranski sistem trgovanja borze, ki v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa vrednostnih papirjev številnih tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede vrednostnega papirja v skladu s Pravili SI ENTER in ZTFI.
6. Izraz trgi LJSE pomeni vse trge, ki jih na podlagi dovoljena Agencije za trg vrednostnih papirjev, upravlja borza.
7. Izraz Pravila SI ENTER pomeni Pravila, ki jih sprejme uprava borze, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti izdajateljev vrednotnih papirjev, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER ter pravice in obveznosti borznih članov na trgu SI ENTER.«
(2) V prvem odstavku 2. člena Pravil se za dosedanjo 5. alinejo dodata novi alineji 11. in 12., ostale alineje pa se ustrezno preštevilčijo. Novi alineji se glasita:
»11. Izraz Cenik SI ENTER pomeni Cenik za storitve Ljubljanske borze na trgu SI ENTER.
12. Izraz ceniki pomeni cenike, ki jih za izvajanje storitev borze izda uprava borze.«
(3) V prvem odstavku 2. člena Pravil se dosedanja 25. alineja spremeni, tako da se po novem glasi:
»31. Izraz borzni splošni akti zajema Pravila borze in Pravila SI ENTER ter na, na njihovi podlagi pravil izdana navodila, splošne pogoje, cenike ter določbe Priporočil, ki obvezujejo.«
2. člen 
V 3. členu Pravil se črtata prvi dve alineji drugega odstavka.
3. člen
(1) V 5. členu Pravil se spremeni tretji odstavek, tako da se po novem glasi:
»(3) Z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji oziroma Pogodbe o članstvu, osebe, ki so zahtevale uvrstitev ter borzni člani sprejemajo vse določbe teh Pravil in drugih borznih splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, ter spremembe in dopolnitve teh Pravil ali drugih borznih splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, in se zavezujejo k njihovemu spoštovanju in izvajanju.«
(2) V 5. členu Pravil se spremeni peti odstavek, tako da se po novem glasi:
»(5) Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, se z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji, borzni član pa z dnem podpisa Pogodbe o članstvu, zaveže k plačevanju pristojbin borzi v skladu s ceniki.«
4. člen 
Spremeni se 36. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»(1) Če delnice ali njegov izdajatelj ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje s temi delnicami na borznem trgu (npr. zaradi statusnega preoblikovanja, prenehanja družbe, pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka, ipd.), mora izdajatelj borzi predložiti ustrezno zahtevo. Umik delnic iz trgovanja na borznem trgu zaradi neizpolnjevanja pogojev za trgovanje lahko zahteva tudi oseba, ki je zahtevala uvrstitev. Vsebina zahteve se predpiše z navodili.
(2) Če borza pri spremljanju izpolnjevanja pogojev za trgovanje z delnicami na borznem trgu v skladu s 7.1. poglavjem Pravil ugotovi, da delnice ali njihov izdajatelj ne izpolnjujejo pogojev za trgovanje z delnicami (npr. v primeru združitve, statusnega preoblikovanja ali prenehanja družbe izdajatelja, pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka ipd.), borza umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu najkasneje v roku treh (3) dni od dneva izdaje sklepa o umiku, razen če bi tak umik lahko povzročil pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje trga.«
5. člen
V 90. členu Pravil se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Borzni član pridobi s sprejemom v članstvo na borzi pravico do dostopa do vseh trgov LJSE in pravico do sklepanja poslov na vseh trgih LJSE, in sicer v enakem obsegu, kot ima pravico do sklepanja poslov na borznem trgu.
(3) Pravice in obveznosti borznih članov in borznih trgovalcev, določene v teh Pravilih, se nanašajo na vse trge LJSE.«
6. člen
V prvem odstavku 91. člena Pravil se izraz »borznega trga« nadomesti z »vseh trgov LJSE«.
7. člen 
Doda se nov tretji odstavek 94. člena Pravil, ki se glasi:
»(3) Odločitev borze o prenehanju položaja člana borze v skladu s tem poglavjem učinkuje na vseh trgih LJSE.«
8. člen 
Spremeni se drugi odstavek 97. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(2) Datum prenehanja položaja borznega člana določi uprava v sklepu o izključitvi ali v sklepu o prenehanju članstva. V primeru izstopa s pisno izjavo, članu preneha položaj borznega člana najprej v roku 30 dni odkar borza prejme popolno zahtevo borznega člana za prenehanje članstva, ki se vloži na obrazcu, ki se predpiše z navodili. Z dnem prenehanja položaja borznega člana preneha veljati tudi Pogodba o članstvu.«
9. člen 
Doda se nov šesti odstavek 98. člena Pravil, ki se glasi:
»(6) Odločitev borze o izključitvi borznega člana iz trgovanja v skladu s tem poglavjem učinkuje na vseh trgih LJSE.«
10. člen 
Spremeni se prvi odstavek 102. člena Pravil tako, da se glasi:
»(1) Borzni trgovalec je fizična oseba, ki ga član borze na podlagi Pogodbe o članstvu pooblasti, da v imenu borznega člana v trgovalni sistem vnaša naročila za trgovanje. Obrazec pooblastila se predpiše z navodili. Šteje se, da ima borzni trgovalec v okviru pooblastil, danih s strani borznega člana za vnos naročil za trgovanje, pravico do dostopa do vseh trgov LJSE in pravico do vnosa naročil za trgovanje na vseh trgih LJSE.«
11. člen 
Doda se nov tretji odstavek 107. člena Pravil, ki se glasi:
»(3) Odločitev borze o začasni izključitvi borznega trgovalca iz trgovanja na borzi učinkuje na vseh trgih LJSE.«
12. člen 
Doda se nov četrti odstavek 108. člena Pravil, ki se glasi:
»(4) Odločitev borze o izključitvi borznega trgovalca iz trgovanja na borzi učinkuje na vseh trgih LJSE.«
13. člen 
Za sedanjim 195. členom Pravil se doda nov »195.a« člen z naslovom »Učinki ukrepov borze zoper borzne člane in borzne trgovalce«, ki se glasi:
»(1) Izrečeni ukrepi borze zoper borzne člane in borzne trgovalce imajo učinke na vse trgih LJSE.«
14. člen 
Spremeni se 210. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Spremembe in dopolnitve Pravil, sprejete dne 23. 12. 2016, ki se nanašajo na pravice in obveznosti borze in borznih članov do dostopa do vseh trgov LJSE, začnejo veljati in se uporabljati z dnem vzpostavitve trga SI ENTER, ki ga s sklepom določi uprava.«
15. člen 
Spremeni se 211. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Borzni člani, ki imajo z borzo sklenjeno Pogodbo o članstvu, imajo z dnem vzpostavitve trga SI ENTER, pravico do dostopa do vseh trgov LJSE.«
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
mag. Nina Vičar l.r.
mag. Aleš Ipavec l.r.
članica uprave
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti