Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

237. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2017, stran 831.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 21. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Beltinci za leto 2017 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2017 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine terupravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA 
4. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
 
OPIS
Proračun 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.276.455
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.851.094
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.747.497
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.329.547
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
399.500
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
18.450
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.103.597
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
769.847
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.500
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
3.900
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.450
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
317.900
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
657.189
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
102.860
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
554.328
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
766.173
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
529.773
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
236.400
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.145.843
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.727.989
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
409.500
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
61.310
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.151.531
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
45.000
409
 
REZERVE
60.648
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.371.953
410
 
SUBVENCIJE
521.605
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.822.050
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
216.675
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
811.623
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.778.401
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.778.401
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
267.500
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
107.500
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
160.000
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–869.388
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
779.125
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
779.125
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
354.000
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
354.000
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–444.263
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
425.125
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
869.388
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
444.263
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNAIN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen 
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
1
2
3
4
5
7
8
9
PP
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
TT/TP
ZADOLŽ.
RAZP. SRED.
ODHODKI
90
OBČINA BELTINCI
257.149,76
7.258.055,09
–270.000,00
779.125,00
8.024.329,85
8.024.329,85
901
1 – OBČINSKI SVET
 
 
 
 
 
88.675,00
902
2 – ŽUPAN/PODŽUPAN
 
 
 
 
 
165.398,08
903
3 – NADZORNI ODBOR
 
 
 
 
 
6.000,00
904
4 – OBČINSKA UPRAVA
 
 
 
 
 
7.697.206,77
905
5 – MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
 
 
 
 
 
67.050,00
6
KRAJEVNE SKUPNOSTI
 
 
 
 
 
 
100
61 – KS BELTINCI
53.230,52
1.000,00
75.750,00
 
129.980,52
129.980,52
200
62 – KS BRATONCI
22.089,20
1.500,00
24.000,00
 
47.589,20
47.589,20
300
63 – KS DOKLEŽOVJE
14.261,96
1.500,00
28.500,00
 
44.261,96
44.261,96
400
64 – KS GANČANI
10.041,70
0,00
33.000,00
 
43.041,70
43.041,70
500
65 – KS IŽAKOVCI
560,60
8.500,00
24.750,00
 
33.810,60
33.810,60
600
66 – KS LIPA
61.555,74
5.500,00
21.750,00
 
88.805,74
88.805,74
700
67 – KS LIPOVCI
5.699,05
400,00
36.000,00
 
42.099,05
42.099,05
800
68 – KS MELINCI
19.674,09
0,00
26.250,00
 
45.924,09
45.924,09
 
SKUPAJ KS 
187.112,86
18.400,00
270.000,00
 
475.512,86
475.512,86
 
SKUPAJ VSI PU:
444.262,62
7.276.455,09
0,00
779.125,00
8.499.842,71
8.499.842,71
6. člen 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
PK
Opis
Proračun 2017
Delež
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
151.925,00
1,79
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
11.225,00
0,13
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
17.000,00
0,20
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
179.150,00
2,11
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
896.724,90
10,55
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
154.000,00
1,81
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
8.000,00
0,09
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
280.000,00
3,29
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
198.630,00
2,34
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
2.000,00
0,02
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
680.649,05
8,01
14
GOSPODARSTVO
218.000,00
2,56
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
462.400,00
5,44
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.724.752,68
20,29
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
108.000,00
1,27
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
736.528,00
8,67
19
IZOBRAŽEVANJE
1.735.660,00
20,42
20
SOCIALNO VARSTVO
475.550,00
5,59
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
399.000,00
4,69
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
60.648,08
0,71
SKUPAJ ODHODKI:
8.499.842,71
100,00
8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti 
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Transferi se vršijo po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec. Župan in predsednik sveta KS se lahko dogovorita za drugačno dinamiko v okviru kvote proračunskega leta.
Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:
PODROČJE
OPIS
02
STROŠKI EZR
04
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS 
(TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06
DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN –
FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS 
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS 
MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE 
ZA DELOVANJE KS
13
VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI 
SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZIROMA INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST 
RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14
SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ 
INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI 
Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI 
TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI 
POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI 
DRUGA KOMUNALA
9. člen 
Občina Beltinci v letu 2017 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2017 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2017. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen 
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen 
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 60.648,08 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen 
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 EUR oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Občina se v letu 2017 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 779.125,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 20.000,00 € za blago in storitve ter nad 40.000,00 € za gradnje, so brez soglasja župana nični.
17. člen 
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen 
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen 
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen 
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2017 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2018 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2017 in realizacijo finančnega načrta za leto 2017 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen 
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5 % proračunske postavke, oziroma največ za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 500,00 €.
Projekte, ki so v proračunske akte v obdobju 2016–2018 uvrščeni iz kvot krajevnih skupnosti na račun nižjih tekočih transferov KS, župan po sklepu sveta KS v veljavnem proračunu tekočega leta prerazporedi v okviru dogovorjene kvote za posamezno KS.
O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 10 %, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oziroma svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.
22. člen 
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 032-01/2017-21-228/VI
Beltinci, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti