Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

262. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur, stran 922.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 56. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 9. seji dne 20. 12. 2016 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Šentjur (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen 
(1) Nadzorni odbor je samostojni organ občine in najvišji organ nadzora javne porabe.
(2) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
(3) Nadzorni odbor ima svoj žig v obliki kroga, ki ima v sredini grb Občine Šentjur, nad grbom na notranjem delu krožnice napis „OBČINA ŠENTJUR“ in pod grbom napis „NADZORNI ODBOR“.
3. člen 
(1) Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
(2) V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna in njihovih pooblaščenih oseb in upravljanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
II. JAVNOST DELA 
4. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo letnega programa dela in njegovih sprememb ter z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih ali njihovih povzetkov. Vsebino povzetka sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
(2) Letni program oziroma njegove spremembe ali dopolnitve ter dokončna poročila oziroma povzetki se objavijo na spletni strani občine.
(3) Osnutki poročil in sklepi o pričetku nadzora niso informacije javnega značaja.
(4) Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
(5) Nadzorni odbor lahko odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi niso informacija javnega značaja, so zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
5. člen 
(1) Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji, najkasneje v tridesetih dneh od imenovanja na seji občinskega sveta. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
(2) Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti, v primeru odstopa ali v primeru neizvolitve ga nadomešča namestnik predsednika nadzornega odbora.
6. člen 
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– odloča o vabljenih na sejo, kadar je za obravnavo določenih točk to potrebno,
– predlaga člane za opravljanje posameznih nadzorov,
– v imenu nadzornega odbora sodeluje z ostalimi organi občine,
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika.
7. člen 
Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.
8. člen 
Nadzorni odbor je neposredni uporabnik proračuna Občine Šentjur. Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu na podlagi izdelanega letnega programa dela ter finančnega načrta.
9. člen 
(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora, nadomestilo za opravljen posamezen nadzor ter druga nadomestila v skladu s sprejetim aktom Občinskega sveta Občine Šentjur, ki ureja plačila funkcionarjev in članov organov ter delovnih teles.
(2) Sejnina se izplača na podlagi poročila o prisotnosti na sejah, ki ga pripravi zapisnikar, nadomestilo za opravljen nadzor pa pripada posameznemu članu, ki je opravljal nadzor, ko nadzorni odbor sprejme dokončno poročilo ali drugače zaključi njegovo obravnavo.
10. člen 
(1) Administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavlja župan izmed zaposlenih v občinski upravi.
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
(3) Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA 
11. člen 
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki ga lahko med letom spremeni oziroma dopolni.
(2) Nadzorni odbor sprejme na podlagi letnega programa dela tudi finančni načrt, ki ga predloži županu.
V. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA 
12. člen 
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo v skladu z letnim programom dela, najmanj pa vsakih šest mesecev. Mora pa jo sklicati najkasneje v osmih dneh od prejema obrazložene pisne zahteve več kot polovice članov nadzornega odbora.
13. člen 
(1) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda.
(2) Vabilu mora biti priložen:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora ter
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.
(3) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam posreduje članom nadzornega odbora pred samim začetkom seje.
(4) Vabilo za sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo.
(5) Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski obliki (po e-pošti) ali na drug dogovorjen način.
14. člen 
(1) Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Sklepčnost je zagotovljena, ko je navzočih več kot polovica članov. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.
(2) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejet, če zanj glasuje večina članov nadzornega odbora, ki so glasovali, razen če ta poslovnik določa drugače.
(3) Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno, z dvigom rok.
(4) O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če na obrazložen predlog člana nadzornega odbora le-ta tako odloči z večino glasov prisotnih članov.
15. člen 
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobudo za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora. Pobuda mora biti obrazložena in podana najmanj tri dni pred datumom, predvidenim za sejo, predlagatelj pa mora predložiti tudi gradivo za obravnavo predlagane točke.
(2) Na dnevni red seje je potrebno poleg vsebinskih točk uvrstiti naslednje točke dnevnega reda:
– ugotovitev sklepčnosti,
– potrditev dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov,
– razno.
(3) Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.
(4) Predsednik lahko do glasovanja o predlogu dnevnega reda spremeni vrstni red točk dnevnega reda. O tem nadzorni odbor ne razpravlja in ne glasuje.
(5) Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje pred sprejemom dnevnega reda.
(6) Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca oziroma če tako presodi nadzorni odbor. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje pred sprejemom dnevnega reda.
16. člen 
Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet s pripombami.
17. člen 
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda lahko predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato pa da besedo poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora.
18. člen 
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da o isti zadevi posamezni član razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.
19. člen 
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.
20. člen 
(1) Predsedujoči po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje predlog sklepa.
(2) Predsedujoči konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.
21. člen 
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči nadzornega odbora.
(2) Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsedujoči. Razpravljavec na seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu je predsedujoči nadzornemu odboru dal besedo. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, ga predsedujoči nadzornemu odboru opomni.
(3) Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, mu predsedujoči lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
(4) Odstranitev s seje lahko predsedujoči izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
(5) Če predsedujoči nadzornemu odboru z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine ali preloži.
(6) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.
22. člen 
(1) Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve,
– navedbo prisotnih in odsotnih članov ter ostalih morebitnih prisotnih,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– predlagane in sprejete sklepe.
(2) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.
(3) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni, kdo je zadolžen za njihovo izvedbo ter izid glasovanja o posameznem sklepu.
(4) Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči.
VI. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA 
23. člen 
(1) Nadzorovane stranke v postopku nadzora so neposredni ali posredni uporabniki sredstev proračuna Občine Šentjur.
(2) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane stranke (organa ali organizacije z odgovornimi osebami). S sklepom, ki ga podpiše predsednik, se seznani župana, vroči pa se ga nadzorovani stranki in pooblaščenim članom nadzornega odbora.
24. člen 
V postopku nadzora so odgovorne osebe in nadzorovani subjekti dolžni članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, lahko pa si v soglasju z nadzorovano stranko pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov.
25. člen 
(1) Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, osnutek poročila. Osnutek poročila obravnava in sprejme nadzorni odbor na seji. Nadzorni odbor lahko osnutek dopolni, spremeni ali zavrne.
(2) Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi v roku najkasneje 15 dni po sprejemu.
26. člen 
(1) Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
(2) Nadzorovana stranka ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo.
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora.
(4) Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
27. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik proračunskih sredstev prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvom) brez ustreznega soglasja ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet in je po oceni nadzornega odbora znatno oškodoval javna sredstva,
– sklenitev pogodbe o nakupu blaga, izvedbi gradenj ali storitev brez predhodne izvedbe postopka javnega naročanja, pa bi bila izvedba obvezna na podlagi področne zakonodaje,
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj.
VII. KONFLIKT INTERESOV 
28. člen 
(1) Če član nadzornega odbora ali predsednik ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvesti predsednika odbora oziroma nadzorni odbor v primeru predsednika. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati.
(2) Predsednik oziroma nadzorni odbor o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita člana oziroma predsednika.
(3) Obveznost po prvem in drugem odstavku je podana tudi v primeru opravljanja nadzorov pri posameznih nadzorovanih osebah. Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost paziti na konflikt interesov in se mora v primeru dejanskega ali možnega konflikta interesov izločiti iz odločanja ali nadzorovanja.
VIII. DOKUMENTACIJA 
29. člen 
(1) Pravico do vpogleda v dokumentarno gradivo nadzornega odbora imajo vsi člani nadzornega odbora.
(2) Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora zadolžena oseba, določena skladno s prvim odstavkom 10. člena.
(3) Vso pošto, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora oseba iz prejšnjega odstavka posredovati predsedniku nadzornega odbora. Zadolžena je tudi za objavo in vročanje odločitev, sklepov ter drugih dokumentov.
IX. KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(1) Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
(2) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora. Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika.
31. člen 
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 8/08).
32. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0007/2014-57(232)
Šentjur, dne 20. decembra 2016
Predsednik Nadzornega odbora 
Občine Šentjur 
Jurij Malovrh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti